Keramkemi

ungdomar jobbar med lera

Keramkemi är ett nytt fenomenkoncenterat samarbetsprojekt mellan läroämnena bildkonst och kemi som vi har initierat tillsammans med Fakulteten för naturvetenskaper och teknik på ÅA och keramiker Cornelius Colliander.

Projektet går ut på att studerande utforskar leran/keramiken både som ett kemiskt ämne och som något människan har använt i vardagliga och ceremoniella sammanhang i tiotusentals år. Projektet inleddes i Aurum med en serie miniföreläsningar och fortsatte sedan med praktiska övningar i Kattans bildkonstsal och kemilabbet. Arbetet fortsätter under resten av veckan.

Written by