Bedömningen

Bedömningen av ett studieavsnitt

Principer för kursbedömning

Bedömningen av ett studieavsnitt sker kontinuerligt under studiernas gång och efter avslutat studieavsnitt får du ett vitsord för dina studieprestationer.

Höjning av underkänt vitsord

Du ha rätt att försöka höja ett underkänt vitsord en gång

Höjning av godkänt kursvitsord

Du har rätt att försöka höja ett godkänt vitsord en gång.

Bedömningen av en ämneslärokurs

Slutvitsordet för lärokursen i ett läroämne fastställs som det aritmetiska medeltalet av vitsorden för de obligatoriska studier och de nationella valfria studier som den studerande har slutfört.

Höjning av slutvitsordet

Om du vill försöka höja slutvitsordet i ett läroämne ska du anmäla om det till rektorn och ämnesläraren senast i mars innan studentexamen inleds. Det fristående förhöret hålls sedan i april efter vårens studentskrivningar.