Bedömningen

Bedömningen

Kursbedömningen

Kursbedömningen sker kontinuerligt under kursen gång och efter avslutad kurs får du ett kursvitsord för dina studieprestationer.

Principer för kursbedömning

Studiestopp

Om du har blivit underkänd i två kurser som följer på varandra i kronologisk ordning har du inte rätt att gå vidare i studierna i det ämnet innan

Höjning av underkänt kursvitsord

Du ha rätt att försöka höja ett underkänt kursvitsord en gång

Höjning av godkänt kursvitsord

Du har rätt att försöka höja ett godkänt kursvitsord en gång.

Bedömningen av en ämneslärokurs

Slutvitsordet för lärokursen i ett läroämne fastställs som det aritmetiska medeltalet av vitsorden för de obligatoriska kurser och de (i riksläroplanen) fördjupade kurser som den studerande har slutfört.

Höjning av slutvitsordet

Om du vill försöka höja slutvitsordet i ett läroämne ska du anmäla om det till rektorn och ämnesläraren senast i mars innan studentexamen inleds. Det fristående förhöret hålls sedan i april efter vårens studentskrivningar.