Om oss

medlemmarna i studerandekårsstyrelsen

Katedralskolan i Åbo

är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Åbo. Sina anor räknar Katedralskolan från den medeltida katedralskola som man antar har grundlagts år 1276. I dagsläge, läsåret 2023-2024, har Katedralskolan ca 340 studerande och 26 lärare.

Katedralskolan i Åbo är känd för sin högklassiga undervisning och hör till de främsta gymnasierna i Finland. Gymnasieutbildningen är högskoleförberedande och organiserad enligt det årskurslösa systemet.

Skolbyggnaden grundrenoverades åren 2014-2016 och återfick då sin forna glans och prakt. Den pietetsfullt renoverade byggnaden har utrustats med toppmodern teknik och utgör en inspirerande studiemiljö för alla dem som har nöjet att studera eller undervisa vid Katedralskolan. Inredningen har planerats utgående från 2016 års läroplan för gymnasiet och erbjuder därför på allehanda flexibla lösningar. Hela skolbyggnaden utgör de facto olika slag av studiemiljöer, där de studerande kan studera i grupp, enskilt eller i team, under lärarhandledning eller självständigt.

Katedralskolan i Åbo är ett gymnasium med siktet inställt på framtiden och med en engagerad undervisningspersonal.

Undervisningen följer de i kraftvarande läroplanerna och timfördelningarna. Första och andra årets studerande följer den senaste läroplanen (GLP2021), medan abiturienterna ännu läser enligt 2016 års  läroplan. Bland de ämnen som undervisas räknas förutom flera främmande språk, också matematiken och realämnena ha sin givna plats i undervisningen. Trots att de teoretiska ämnena överväger i Katedralskolans läroplan, kan de studerande utveckla sig också inom idrott, musik och bildkonst. Katedralskolan samarbetar med Åboregionens idrottsakademi och kan erbjuda elitidrottare möjligheter att kombinera idrott med studier. Inom skolidrotten har Katedralskolan haft stora framgångar i bl.a. fotboll, innebandy och handboll. I musiken kan de studerande avlägga skolvisa tillämpade kurser och då och då sätter de upp en musikal. I bildkonsten brukar de flesta studerande som har valt fördjupade kurser avlägga gymnasiediplomet, som de får ett särskilt betyg för.

Vår värdegrund

Värderingar som styr vår verksamhet och vardag i gymnasiet:

Kunskap & kreativitet
• Vi strävar efter en bred syn på kunskap och värdesätter förutom klassiska ämneskunskaper även andra kunskaper, färdigheter, kompetenser och insikter.
• Vi strävar efter att främja ett positivt förhållningssätt till lärande.
• Vi strävar efter att de studerande utvecklar sin självkännedom och medvetenhet om sig själva som lärande individer.

Gemenskap
• Vi strävar efter en verksamhetskultur som genomsyras av hänsyn, respekt, glädje, trygghet och inkludering.
• Vi strävar efter att de studerande utvecklar ett sunt förhållningssätt till sig själva och andra.
• Vi strävar efter att arbeta medvetet med jämställdhet och likabehandling.

Delaktighet & aktivitet
• Vi strävar efter att de studerande får en ökad förståelse och uppskattning för omvärlden och miljön.
• Vi strävar efter att uppmuntra de studerande att aktivt delta och engagera sig i gymnasiets verksamhet samt i andra samhälleliga frågor både lokalt och globalt.
• Tillsammans är vi starka!

Läroplan för Katedralskolan i Åbo (GLP2021)