Studentexamen

STUDENTEXAMEN

Gymnasiestudierna avslutas med studentexamen. För att dimitteras behöver den studerande bli godkänd i studentexamen och dessutom avlägga minst 150 studiepoäng.

Hur är studentexamen uppbyggd?

Studentexamen består av minst fem prov, av vilka provet i modersmålet är obligatoriskt för alla. De fyra övriga proven väljer du från minst tre olika ämnesgrupper:

När får du inleda skrivningarna?

Du avgör själv när du påbörjar din studentexamen, om du skriver alla prov vid ett och samma tillfälle eller om du sprider examen.

När har du rätt att delta i ett prov?

Du är skrivberättigad då du har läst alla obligatoriska studier i skrivämnet. I de korta främmande språken, där det saknas obligatoriska studieavsnitt, ska du ha läst minst sex studiepoäng för att få skriva studentexamensprovet i ett kort språk.

Vad baserar sig provuppgifterna på?

Provuppgifterna i studentexamen bygger på innehållet i de obligatoriska och nationella fördjupade studierna.

Hur många gånger får du ta om ett prov?

Du får ta om ett godkänt prov hur många gånger som helst. Ett underkänt prov, som krävs för att avlägga examen, får du ta om tre gånger vid de tre examenstillfällen som omedelbart följer på det tillfälle där du blev underkänd.

Vad bör du känna till om realämnesproven?

Realämnena är uppdelade på två skilda provdagar. Den ena provdagen skrivs psykologi, filosofi, historia, fysik och biologi, och den andra provdagen evangelisk-luthersk religion, ortodox religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi och hälsokunskap.

 

ANMÄLAN OCH EXAMENSAVGIFTER

Hur anmäler du dig till skrivningarna?

Du anmäler dig till studentexamen via Wilmas elektroniska blankett. Anmälan är bindande och efter att du har kruxat för att du har kontrollerat alla uppgifter trycker du på ”Spara” och så är allt klart.

Hur mycket kostar det att delta och hur betalar jag avgifterna?

Vad kan jag göra om jag är missnöjd med bedömningen?

SPECIALARRANGEMANG

Vem kan ansöka om specialarrangemang?

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, en synnerligen svår livsstítuation, särskilda läs- och skrivsvårigheter eller ett främmande språk som modersmål hindras att avlägga studentexamen på samma sätt som andra kan du ansöka om specialarrangemang.

Vilken typ av specialarrangemang kan man ansöka om?

De specialarrangemang som studentexamensnämnden kan bevilja är

Hur beaktas det här i bedömningen?

Sjukdom eller funktionshinder, läs- och skrivsvårigheter eller en synnerligen svår livssituation kan beaktas i bedömningen endast om du annars skulle få ett underkänt vitsord i provet.

RÅD OCH INFO

Allmänna råd med tanke på studieplaneringen och studentskrivningarna

Fundera på vilka ämnen du är mest intresserad av, vilka ämnen du tror att du har mest nytta av med tanke på fortsatta studier efter studentexamen.

Information om praktiska arrangemang under studentskrivningarna

Studentexamensproven hålls i gymnastiksalen om annat inte meddelas.

Länk till studentexamensnämndens hemsida

På den här länken som går till studentexamensnämndens hemsida hittar du mera information om studentexamen, provdagar osv.