Mitä tulee huomioida erilaisissa etäopetustilanteissa

Luokka-aste

Kenelle haluat opettaa?

Luokka-aste Mitä tulee huomioida?
 Alakoulu
 • tietokoneen käyttötaidot ja käsitteiden hallinta
 • (verkko/etä)opiskelutaidot
 • lukutaito
 • jatkuva avun tarve
 • tarvitaan selkeitä ohjeita
 • rutiinit tärkeitä
 • toiminnallisuus, ergonomia (koko ajan ei voi olla tietokoneella)
 • etätunneilla oltava valvoja paikalla
 Yläkoulu
 • tietokoneen käyttötaidot ja käsitteiden hallinta
 • (verkko/etä)opiskelutaidot
 • murrosikäisen itsekriittisyys (esim. oman kuvan näkyminen ruudulla, kommentointi)
 • käytettävän materiaalin puhuteltava oppilaita
 • aktivointi vaikeampaa
 • etätunneilla oltava valvoja paikalla
 Lukio
 • tietokoneen käyttötaidot
 • (verkko/etä)opiskelutaidot
 • oppilaiden kriittisyys teknisiä ongelmia kohtaan
 • monet palvelut tuttuja vapaa-ajalta, ei ehkä haluta käyttää opetuksessa
 • Mitä hyötyä tästä on kirjoituksissa? - asenne
 Aikuisopiskelijat
 • tietokoneenkäyttötaidot ja käyttömahdollisuudet
 • (verkko/etä)opiskelutaidot
 • verkon toimivuus esim. haja-asutusalueilla
 • opiskelu usein sivutoimista, käytettävissä oleva aika rajoitettua
 • ei välttämättä aiempaa kokemusta etänä opiskelusta, korkea kynnys osallistua

 

Ryhmän koko

Minkä kokoiselle ryhmälle haluat opettaa?

Ryhmän koko Hyviä puolia (+) Huonoja puolia (-)
Yksi oppilas
 • opetus on henkilökohtaista, yksilöllistä ja intensiivistä
 • "pakottaa" oppilaan aktiivisuuteen
 • kirjallisen palautteen antaminen ei vaadi liikaa resursseja
 • ei ryhmätyömahdollisuutta
 • ei vertaisvuorovaikutusta
 • opiskelu voi olla liian intensiivistä ja raskasta
 • kalliit kustannukset
Pieni ryhmä (max 10)
 • opetus voi olla melko henkilökohtaista, yksilöllistä ja intensiivistä
 • eriyttäminen mahdollista
 • ryhmän hallinta helppoa
 • oppilaille helppo antaa erilaisia rooleja
 • kirjallisen palautteen antaminen ei vaadi liikaa resursseja
 • verkkoympäristössä oppilaiden välistä keskustelua ei välttämättä synny helposti, kun on vähän osallistujia (vrt. keskikokoinen ja suuri ryhmä)
Keskikokoinen ryhmä (10-20)
 • verkkoympäristössä oppilaiden välistä keskustelua syntyy helpommin, kun on enemmän osallistujia
 • voi käyttää vertaisarviointia
 • oppilas voi helpommin vetäytyä, ei aktivoi
 • kirjallisen palautteen antaminen melko työlästä
 • vaikea eriyttää ja antaa yksilöllistä opetusta
Suuri ryhmä (yli 20)
 • verkkoympäristössä oppilaiden välistä keskustelua syntyy helpommin, kun on enemmän osallistujia
 • voi käyttää vertaisarviointia
 • taloudellista
 • oppilas voi helpommin vetäytyä, ei aktivoi
 • kirjallisen palautteen antaminen melko työlästä
 • vaikea eriyttää ja antaa yksilöllistä opetusta

 

Vuorovaikutus

Miten haluat opettaa?

Vuorovaikutus Kuvaus Hyviä puolia (+) Huonoja puolia (-)
Ei vuorovaikutusta Oppilas työskentelee täysin itsenäisesti
 • voi keskittyä omaan oppimiseen
 • muut eivät häiritse
 • voi edetä omaan tahtiin
 • ei saa ryhmän tukea (tiedollista, motivoivaa, teknistä)
 • suoritus jää todennäköisimmin kesken
Samanaikainen opettaja –oppilas/oppilaat Opettaja opettaa/ohjaa yksittäistä oppilasta / oppilasryhmää reaaliaikaisesti
 • keskitytään henkilökohtaisiin kysymyksiin (yksittäinen oppilas)
 • palautteen saa heti
 • ryhmän tuki oppilailla vrt. lähiopetus
 • kallista ohjausta (yksittäinen oppilas)
 • etäryhmän ohjaus vaatii opettajalta erityistaitoja
 • vaatii teknisiä taitoja ja resursseja
 • eri kouluista olevien oppilaiden aikataulujen organisointi vaikeaa
Eriaikainen opettaja – oppilas/oppilaat Opettaja opettaa/ohjaa yksittäistä oppilasta / oppilasryhmää eriaikaisesti
 • riippumatonta ajasta ja paikasta
 • henkilökohtainen palaute ja ohjaus (yksittäinen oppilas)
 • riippumatonta ajasta ja paikasta
 • monipuoliset tehtävät ja arviointimahdollisuudet
 • vertaistuki mahdollista
 • ryhmän tuki puuttuu (yksittäinen oppilas)
 • rajoittuu usein kirjalliseen tuottamiseen
 • sitoo enemmän aikaan (esim. ryhmätyöt)
 • ryhmä voi olla myös huonosti toimiva
Samanaikainen oppilas – oppilas Oppilaat työskentelevät pareittain tai ryhmässä reaaliaikaisesti
 • opitaan käyttämään tekniikkaa
 • yhteiseen tuotokseen päästään nopeasti
 • eri kouluista olevien oppilaiden aikataulujen organisointi vaikeaa
 • vaatii teknistä osaamista
Eriaikainen oppilas – oppilas Oppilaat työskentelevät pareittain tai ryhmässä eriaikaisesti
 • riippumatonta ajasta ja paikasta
 • aikataulun ja työnjaon hallinta vaikeaa
 • yhteiseen tuotokseen pääseminen usein hidasta

 

Media

Millä medialla/medioilla haluat opettaa?

Media Esimerkkejä Hyviä puolia (+) Huonoja puolia (-)
 Verkkokokousjärjestelmät Skype
Adobe Connect
iLink
Openmeeting
WebEx
 • usein edullinen hankkia ja käyttää
 • joustavuus, ei sidottu tiettyyn paikkaan
 • ei käyttöjärjestelmä- tai laiteriippuvainen
 • monipisteisyys tuo joustavuutta
 • soveltuu moneen tarkoitukseen (erilaisia työkaluja) ja sekä yksilö että ryhmäopetukseen
 • pienryhmiin jakaminen onnistuu
 • ei alunperin opetuskäyttöön tehtyjä
 • epävakaus, säädöt etenkin äänen kanssa
 • ollaan nettiyhteyksien armoilla, vaatii suhteellisen paljon kaistaa
 • palvelimien teho saattaa olla riittämätön
 • ohjelman käyttö täytyy opetella
 • ohjelmien hintojen ja ominaisuuksien vertailu vaikeaa
 • oppilasjoukon valvonta haastavaa
 Videoneuvottelulaitteisto
 • hyvä kuvan ja äänen laatu
 • sopii luentoihin
 • sopii kokouksiin   
 • laitteet kalliita, erityisesti monipisteisyys
 • palomuuriongelmat
 • vaatii usein oman erillisen tilan
 • mahdollisten siltapalvelujen tarve
 • hankalaa näyttää esim. nettisivuja
 • vaatii erillisen materiaalin siirron
 Videotallenteet
 • ajasta ja paikasta riippumattomia
 • materiaalin arkistoituminen
 • hyviä kertaamiseen ja tukiopetukseen
 • video ei väsy selittämiseen, voi katsoa monta kertaa
 • opettajien välinen yhteistyö ja materiaalin jakaminen
 • ei vuorovaikutteinen
 • videoiden tallennusmuoto voi aiheuttaa ongelmia videoiden avaamisessa
 • pitkät tallenteet puuduttavia
 • tekijänoikeuksien huomioiminen
 • mihin palvelimelle tallennetaan?
 • laitteet voivat olla kalliita
 • sisällöt vanhenevat nopeasti
 • liian helppo tukeutua
 Dokumenttikamera
 • helppokäyttöinen ja yksinkertainen väline opetukseen
 • säästää opettajan aikaa, nopeuttaa asioiden esittämistä
 • monipuolinen ja joustava väline
 • kopiointi vähenee
 • etäopetuksessa dynaaminen väline, näkyy esim. käden liike
 • sopii hyvin opetuksen elävöittämiseen
 • kuvaa kaiken: erilaiset materiaalit, työvaiheet (esim. käsityö)
 • vie suhteellisen vähän pöytätilaa
 • voi käyttää videokamerana   
 • kallis
 Neuvottelupuhelin
 • vararatkaisuna ok (korvaa tarvittaessa verkkoyhteyden)
 • helppokäyttöinen
 • varmatoiminen   
 • pelkkä ääni
 Oppimisalusta Optima
Moodle
Opit
Fronter
Peda.net Veräjä
 • turvallisuus (suljettu ympäristö)
 • monipuolisuus
 • sopii hyvin niin lähi- kuin etäopetuksen tueksi
 • materiaalin jakaminen helppoa
 • valmiita tehtäviä
 • heikko navigoitavuus ja käytettävyys
 • hierarkkisuus
 • oppilaille ei välttämättä innostava väline
 • vaatii opettajalta verkko-ohjaustaitoja
 Sähköposti
 • on kaikilla
 • tavoitettavuus
 • helppokäyttöisyys
 • kahden keskinen viestintä luontevaa
 • ei sovellu ryhmätyöskentelyyn
 • oppilas ei välttämättä osaa käyttää tai ei käytä säännöllisesti
 • vie aikaa, viestien muotoilu
 Blogipalvelut Blogger
Wordpress
 • sopii hyvin reflektointiin, oman oppimisen arviointiin, verkkopäiväkirjaksi
 • helppokäyttöisiä palveluita
 • julkisuuskysymykset
 • ikärajoitukset
 Wikipalvelut Wikispaces
 • tukee yhteisöllistä tiedon tuottamista ja yhteisöllistä oppimista
 • versionhallinta
 • julkisuuskysymykset
 • ikärajoitukset
 • tiedon luotettavuus
 • vaarana näennäisyhteisöllisyys, jos työskentely jää muutaman harteille
 Mediapalvelut Flickr
Youtube
 • helppokäyttöisyys
 • hyvä tarjonta, paljon sisältöä
 • hyvä tiedontuottamisen väline (video/kuva)
 • elävöittää opetusta
 • julkisuuskysymykset
 • viralliset käyttörajoitukset
 • hankala löytää hyviä sisältöjä
 • tekijänoikeudet epäselviä
 Yhteisöpalvelut Facebook
Ning
Groups
Twitter
Diigo
 • oppilaat ottavat hyvin haltuun
 • oppilaille tuttuja ympäristöjä ja/tai toimintatapoja
 • ikärajoitukset
 • huomioitava sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa
 Google-sovellukset Google Docs
 • monipuolisia työvälineitä
 • sopii pari- ja ryhmätöiden tekemiseen
 • ikärajoitukset
 Chat-sovellukset Messenger
 • oppilaille tuttuja ympäristöjä ja/tai toimintatapoja
 • helppokäyttöisiä
 • pelkkä teksti
 • hitaasti kirjoittavat eivät pysy mukana
 Virtuaalimaailmat Second Life
 • erilainen ympäristö voi motivoida
 • ikärajoitukset
 • vaarana, että luokkaopetus siirtyy sellaisenaan virtuaalimaailmaan
 Koti-koulu -ohjelmat Wilma
 • yhteydenpito kotiin helppoa
 • ei kehitetty varsinaisesti opetuksen tarpeisiin
Luettu 6437 kertaa Viimeksi muutettu tiistai, 12 kesäkuu 2012