Tervetuloa
 Yhteystietoja
 Henkilökunta

 Opetussuunnitelma
 Koulun käsikirja
 Projektit
 Vaskun vanhemmat

 Vasaramäen ilmoitustaulu
 Sähköposti
 Portti
 Turun koululaitos

 Etusivulle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Äidinkieli ja kirjallisuus

TAVOITTEET 1.-2. lk

 Alkuopetuksessa tavoitteena on sujuvan ja ymmärtävän peruslukutaidon sekä peruskirjoitustaidon saavuttaminen. Viestintä- ja ilmaisutaitojen oppimisella tuetaan oppilaan itsetunnon kehittymistä ja sosiaalisia taitoja. Monipuolisesti kirjallisuuteen tutustuminen luo pohjaa omaan itsenäiseen tiedonhankintaan ja lukemisharrastuksen kehittymiseen. Tietotekniikan käyttö aloitetaan lukemisen ja kirjoittamisen tueksi. Alkuopetuksessa jokaisella oppilaalla on oikeus jatkaa kielellistä oppimistaan aikaisemmin saavuttamistaan taidoistaan. Toisen vuosiluokan lopussa käytetään tavoitteiden toteutumisen ja arvioinnin tukena äidinkielen ja kirjallisuuden hyvän osaamisen kuvausta.

OPPISISÄLLÖT

 1.-2. lk

Vuorovaikutustaidot         
Osallistuvan kuuntelemisen ja keskittymisen harjoittelu kuuntelutilanteissa
Selkeän ja asiallisen puhumisen harjoittelu
Erilaisissa tilanteissa asioiden luontevan ja kohteliaan esittämisen harjoittelu
Suullista ilmaisua edellyttävien tehtävien esittäminen tarjoamalla runsaasti tilaisuuksia esiintyä ja ilmaista itseään suullisesti, musiikin avulla ja liikunnallisesti omassa luokassa, alaluokkien yhteisissä tuokioissa ja koulun juhlissa

Toisella luokalla syvennetään edellä mainittuja asioita.

1.lk.                                                                               

Kielentuntemus                                      
Havaintojen tekeminen kielen muodoista ja merkityksestä
Äänteiden, kirjaimien, sanojen, tavu- ja äännerakenteiden eritteleminen
Sanojen merkitysten ja muotojen riimittely ja pohtiminen

Lukeminen ja kirjoittaminen
Mekaanisen lukutaidon harjoittelua kunkin oppilaan omien edellytysten mukaan
Luetun ymmärtämisen harjoittelua
Kirjoitustaidon harjoittelua pien- ja suuraakkosilla
Sanojen oikeinkirjoituksen ja lauseen käsitteen harjoittelua
Omien tekstien tuottamista
Tekstinkäsittely- ja opetusohjelmien käyttäminen sopivissa yhteyksissä

 2.lk

Kielentuntemus
Havaintojen tekeminen kielen muodoista ja merkityksestä
Aakkosjärjestyksessä kirjainten luetteleminen ja aakkosjärjestyksen käyttämisen tuntemus
Vieraan kielen opiskeluun tarvittavien valmiuksien harjoittelu kielen sääntöjen avulla

Lukeminen ja kirjoittaminen
Sujuvan mekaanisen lukutaidon harjoittelua
Luetun ymmärtämisen harjoittelua ja tiedonhankintaa luonnollisissa oppimistilanteissa eri oppiaineissa
Ääneen lukemisesta äänettömään lukemiseen siirtyminen
Käsialakirjoittamisen harjoittelua pien- ja suuraakkosten käytön lisäksi
Oikeinkirjoituksen harjoittelua.
Tekstien kirjoittamista eri tarkoituksiin lauseita käyttäen; viestit, kortit, kirjeet, mielipiteet, lorut, tekstejä arkielämästä ja mielikuvituksesta.
Tekstinkäsittely- ja opetusohjelmien käyttäminen sopivissa yhteyksissä.

1.-2. lk

Kirjallisuus                                                            
Lukutaidon käyttäminen viihtymiseen, tiedon ja virikkeiden  hankintaan.
Sopivan ja mieluisan luettavan etsiminen sekä kaunokirjallisuudesta että tietokirjoista.
Muutaman ikäkaudelle sopivan kirjan lukeminen toisen luokan loppuun mennessä.
Vasaramäen kirjaston käytön  harjoittelua. Luokkakirjaston  käyttämistä.

TAVOITTEET 3.-6. lk 

Tavoitteena on sujuvan luku- ja kirjoitustekniikan oppiminen, luetun ymmärtämisen syventäminen sekä tiedonhankinta- ja vuorovaikutustaitojen karttuminen. Tietotekniikkaa käytetään omien tuotosten tuottamisessa ja tiedonhankinnassa. Vasaramäen kirjaston monipuolinen käyttö kirjasto-opetuksineen on luonteva osa oppilaiden opiskelua. Viidennen vuosiluokan lopussa on tavoitteiden toteutumisen ja arvioinnin tukena äidinkielen ja kirjallisuuden hyvän osaamisen kuvaus.   

3.lk

Kielen tehtävät ja rakenne
lause, yhdyslause
erisnimet, yleisnimet
sanojen luokittelua

Kirjallisuus
3.-4.-luokkien lukudiplomi
satu

Kirjoittaminen
oman sadun kirjoittaminen
kertomuksen rakenne

Ilmaisu
nukketeatteri

Viestintä
sanomalehti
kortti ja kirje

4. lk

Kielen tehtävät ja rakenne
synonyymit, vastakohdat, homonyymit, yhdyssanat
sanaluokat
pilkunkäyttö, vuorosanaviiva

Kirjallisuus
3.-4. luokkien lukudiplomi
juoni ja päähenkilö 

Kirjoittaminen
omien tarinoiden kirjoittaminen
erilaiset kirjoitelman aloitustavat 

Ilmaisu
pieniä näytelmiä, oma käsikirjoitus 

Viestintä
kuvien luokittelua, luokkalehti
sanomalehti

5.lk

Kielen tehtävät ja rakenne
verbioppi: aikamuodot, persoonamuodot, aktiivi ja passiivi
sijamuodot: nominatiivi, genetiivi, partitiivi
lauseoppi: subjekti, predikaatti, objekti
pää- ja sivulause
lainausmerkit

Kirjallisuus
5.-6.-luokkien lukudiplomi
runo
oma jännityskertomus

Ilmaisu
pantomiimi
pieniä näytelmiä

Viestintä
kuunnelma
sanomalehti

6.lk

Kielen tehtävät ja rakenne
paikallissijat, nominatiivi, genetiivi, partitiivi
sanaluokat kerrataan
subjekti, objekti, predikaatti

Kirjallisuus
5.-6.- luokkien lukudiplomi
turkulaisuus aiheissa ja kirjailijoissa mukana

Kirjoittaminen
mielipidekirjoitus
kertomuskirjoitelmia
tietokone kirjoitusvälineenä

Ilmaisu
puheen pitäminen
pieniä näytelmiä
väittely

Viestintä
sanomalehti, aikakauslehti
uutinen
elokuva, -lajit, teatteri

Muuta oppiaineessa huomioitavaa:
Kirjallisuudessa oppilas suorittaa eri luokka-asteilla lukudiplomin. Suorittaakseen diplomin hän valitsee jokaiselta luokkatasonsa kirjatarjottimelta yhden kirjan. Luettuaan kirjat ja tehtyään kirjoihin liittyvät tehtävät lukudiplomi on valmis.

Lukudiplomin tarkoituksena on:
- innostaa lukemaan kirjoja
- monipuolistaa lukemista
- antaa elämyksellisiä lukukokemuksia
- opettaa suunnitelmalliseen työskentelyyn
- kannustaa eri ikäisiä lukuharrastuksen pariin