Studentexamen

STUDENTEXAMEN

Hur är studentexamen uppbyggd?

Studentexamen består av minst fyra prov, av vilka provet i modersmålet är obligatoriskt för alla. De tre andra obligatoriska proven väljer du bland…

När får du inleda skrivningarna?

Du avgör själv när du påbörjar din studentexamen, om du skriver alla prov vid ett och samma tillfälle eller om du sprider examen.

När har du rätt att delta i ett prov?

Du är skrivberättigad då du har läst alla obligatoriska kurser i skrivämnet. I de korta främmande språken, där det saknas obligatoriska kurser, ska du ha läst minst tre kurser för att få skriva studentexamensprovet i ett kort språk.

Vad baserar sig provuppgifterna på?

Provuppgifterna i studentexamen bygger på innehållet i de obligatoriska och riksomfattande fördjupade kurserna.

Hur många gånger får du ta om ett prov?

Ett godkänt prov får du ta om en gång, ett underkänt prov två gånger.

Vad bör du känna till om realämnesproven?

Realämnena är uppdelade på två skilda provdagar. Den ena provdagen skrivs psykologi, filosofi, historia, fysik och biologi, och den andra provdagen evangelisk-luthersk religion, ortodox religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi och hälsokunskap.

 

ANMÄLAN OCH EXAMENSAVGIFTER

Hur anmäler du dig till skrivningarna?

Du anmäler dig studentexamen via Wilma. Anmälan är bindande och efter att du har fyllt i alla uppgifter skriver du ut blanketten, undertecknar den och lämnar personligen in den till kansliet.

Hur mycket kostar det att delta och hur betalar jag avgifterna?

Vad kan jag göra om jag är missnöjd med bedömningen?

 

LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER

Hur beaktas läs- och skrivsvårigheter?

Om du har läs- och skrivsvårigheter och vill att de beaktas i studentexamen ska du kontakta studiehandledaren för att få närmare information om hur testningen går till.

RÅD OCH INFO

Allmänna råd med tanke på studieplaneringen och studentskrivningarna

Fundera på vilka ämnen du är mest intresserad av, vilka ämnen du tror att du har mest nytta av med tanke på fortsatta studier efter studentexamen.

Information om praktiska arrangemang under studentskrivningarna

Studentexamensproven hålls i Agricolasalen i Katedralskolan om annat inte meddelas.

Länk till studentexamensnämndens hemsida

studentexamensnämndens hemsida hittar du mera information om studentexamen, skrivtider osv.