Antti Huttunen

Antti Huttunen

ops2016Perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet on otettu virallisesti käyttöön lukuvuoden alussa. Monien huomio on keskittynyt tietotekniikan osalta ohjelmoinnin tuloon mutta myös etäopetus – tai tarkemmin sanottuna "etäyhteyksiä hyödyntävä opetus” – mainitaan perusteissa nyt ensimmäistä kertaa. Asiaa voinee hyvin pitää tämän tärkeän ja alati yleistyvän opetusmuodon virallisena hyväksyntänä.

Uusi POPS huomioi etäyhteydet monipuolisesti ja mainitsee käyttökohteeksi mm. pienryhmäisten oppiaineiden opetuksen, yksilöllisen eriyttämisen sekä käytön pitkien sairausjaksojen aikana. Myös koulun rajat ylittävä verkostoituminen ja yhteydet asiantuntijoihin tuodaan esille.

Etäyhteyksien hyödyntämisen laajemmiksi tausta-arvoiksi mainitaan oppilaiden yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja oppimisympäristöjen monipuolistuminen.

Tässä suora lainaus uusista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (korostukset lisätty tätä artikkelia varten):

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

Perusopetuksessa voidaan hyödyntää etäyhteyden kautta tapahtuvaa opetusta ja näin täydentää opetusta sekä tarjota monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri oppiaineisiin. Etäyhteyden kautta annettavasta opetuksesta vastaa aina perusopetuksen järjestämisluvan saanut opetuksen järjestäjä. Opetustavan soveltuvuutta pohditaan erityisesti oppilaiden iän ja edellytysten näkökulmasta. Etäyhteyksillä voidaan tukea erityisesti harvemmin opiskeltujen kielten ja uskontojen sekä valinnaisten aineiden opetusta. Etäyhteyksiä hyödyntävällä opetuksella edistetään oppilaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen ja laadukkaaseen perusopetukseen koulun koosta ja sijainnista riippumatta. Etäyhteyksien käyttö lisää osaltaan koulun toiminnan ekologista kestävyyttä.

Etäyhteyksiä hyödyntämällä opetusta voidaan sekä eriyttää että eheyttää. Opetuksella voidaan
vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin - tarjota erityislahjakkuuden kehittymistä tukevaa ope-
tusta, syventää koulun tarjoamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea tai huolehtia opetuksesta
joissakin poikkeustilanteissa, esimerkiksi oppilaan pitkän sairausjakson aikana. Etäyhteyksien ja erilaisten opetusteknologioiden käyttö monipuolistavat oppimisympäristöjä. Tällöin voidaan käyttää eri opettajien osaamista sekä koulun yhteistyökumppaneiden ja mahdollisten kansainvälisten verkostojen asiantuntemusta oppilaiden tarpeiden ja opetuksen tavoitteiden mukaisesti.

Oppimisympäristön turvallisuudesta sekä oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa. Opetusryhmällä tulee olla turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaava opettaja ja oppilaiden mahdollisuudet oppimista edistävään vuorovaikutukseen tulee turvata. Oppilaiden tarpeet huomioonottavalla ja opetusteknologian mahdollisuuksia hyödyntävällä pedagogisella suunnittelulla varmistetaan opetuksen laadukas toteuttaminen. Tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön toteutumiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

(Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet)


Antti HuttunenAntti Huttunen
asiantuntija, etäopetuksen tuki
Turun kaupunki, sivistystoimiala, TOP-keskus

maanantai, 22 helmikuu 2016

Lääkärin ajatuksia etäopetuksesta

Kolibri-hanke haastatteli etäopetukseen liittyen TYKSin lasten- ja nuortenklinikan osastonylilääkäri Päivi Lähteenmäkeä. Hän on työssään nähnyt paljon lapsipotilaita ja seurannut heidän koulunkäyntiään.

Katso video haastattelusta täältä.

paivi lahteenmakiMiten paljon on sellaisia sairaita lapsia, joille etäopetuksesta voisi olla hyötyä?

Suomen mittakaavassa uusia syöpätapauksia on noin 150 vuodessa ja täällä TYKSin alueella noin 30-35. Diagnoosit tosin painottuvat alle kouluikäisiin lapsiin, joten vajaa puolet tästä luvusta on niitä, joille etäopetus soveltuisi.

Keille muille kuin syöpäsairaille lapsille etäopetus sopisi?

Nykyisin tehdään mm. vaikeita ortopedisia leikkauksia kuten selkäleikkauksia. Esimerkiksi skolioosissa on aika pitkä toipumisjaksot, vaikka sairaalassa ei oltaisiinkaan montaa viikkoa, samoin tietyissä murtumissa. Myös elinsiirtoihin ja joihinkin munuaissairauksiin voi liittyä pidempiä immuunisupressiojaksoja, joiden potilaat kenties pystyisivät osallistumaan koulunkäyntiin.

Ovatko sairastuneet lapset sellaisessa kunnossa, että he voisivat koulua käydä?

Minun mielestäni he ovat pääsääntöisesti koulunkäyntikuntoisia. Jos ajatellaan meidän syöpäpotilaitamme, voi sytostaattijaksolla henkilö tietysti olla pahoinvoiva lääkityksestä huolimatta. Tällöin ne muutamat päivät voivat olla sellaisia, ettei ehkä pysty keskittymään, jaksa tehdä tai riittää, että sairaalaopettaja tulee käymään. Mutta kotona voidaan olla toipilaana matalien arvojen tai infektioriskin vuoksi. Esimerkiksi myeloisen leukemian hoito-ohjelma on tiukka ja voimakkaasti infektioriskiä lisäävä; potilaille jää vähän jaksoja, jolloin voisi mennä kouluun.

Lisäksi koulun olosuhteet eivät aina ole optimaaliset, voi olla sisäilmaongelmia tai korjausremontteja menossa. Pahiten immuunisupressiossa olevilla on niin isot sieni-infektioriskit, ettei heitä voi tällöin päästää kouluun vaikka fyysisen kunnon puolesta voisi muutaman tunnin siellä käydäkin.

Onko sairastuneilla lapsilla halu käydä koulua?

Kyllä minun mielestäni, kouluhan on sitä lasten työtä ja se mahdollisuus on heiltä rajoitettu sairastamisen takia. Ei tule mieleen kenenkään sanoneen, että kiva kun tulin sairaaksi, ettei täydy mennä kouluun. Kyllä se on päinvastoin: se on ainoa normaali kuvio mikä näillä lapsilla ja nuorilla on, että saavat sen yhteyden sinne luokkayhteisöön.

Mitä hyvää etäyhteyksillä saavutetaan potilaiden sosiaalisiin yhteyksiin liittyen?

Lasten ja perheiden kanssa on puhuttu, että kun se oma ulkonäkö muuttuu niin tällainen videoyhteys voi olla hyvä väline toisten totuttamiseen siihen muuttuneeseen ulkonäköön. Sitten kun mennään takaisin luokkaopetukseen ainakin joksikin aikaa niin se ei ole niin suuri yllätys. Tietysti kaikki eivät halua oman naamansa näkyvän etäopetuksessa, eikä se tietysti ole pakollista. Mutta kaverisuhteet ovat niin tärkeitä, että tavalla tai toisella pitäisi yhteys saada. Ja vaikka nykyisin on sosiaalisen median eri yhteydenpitovälineitä, on kuitenkin eri juttu opiskella ja tehdä töitä yhdessä.

Onko henkisellä virkeydellä jaksamiseen hoitojen aikana?

Kaikki ammattilaiset varmasti ajattelevat, että sillä on merkitystä erityisesti lapsipotilaiden kohdalla. Tutkittua tietoa ei oikein ole, asiaa on aika vaikea tutkia. Aikuistutkimuksien perusteella mieliala ja virkeys voi vaikuttaa ihan hoitotulokseen, ainakin hoitoja siedetään paremmin. Usein perheet sanovat, että koulunkäymisestä ja kouluun menemisestä puhuminen ovat sellaisia positiivisia asioita. Että vaikka on vakava, syövän tapauksessa kuolemanvakava sairaus, silti ajatellaan, että elämä jatkuu sen jälkeen. Se on sellainen positiivinen voimavara.

Miten etäopetusta voisi jatkaa ja kehittää?

Paljon on saavutettu ja tätä historiaahan on kohta jo 15 vuoden ajalta. Ajatuksena ja toimintana se on tosi hienoa mutta tietysti toivoisi, että se olisi vielä yksinkertaisempaa. Jokaisen potilaan kohdalla tilannetta pitää räätälöidä, että se saadaan polkaistua liikkeelle. Etäopetuksen toivoisi olevan niin vakiintunutta toimintaa, että koulussa tiedettäisiin heti miten toimia kun sairaalaopettaja ottaa yhteyttä. Myös tarvittavien välineiden pitäisi kuulua oppilaiden kotikuntien ja -koulujen perusvarustukseen.

Harri Mantila haastatteli Päivi Lähteenmäkeä TYKSissä 1.2.2016. Videon ja haastattelutekstin käsitteli Antti Huttunen.

turun seudun etarengasTurun seudun toisen asteen etärengas on alueellinen yhteistyömuoto, joka syntyi Opetushallituksen etäopetushankkeen myötä vuonna 2000. Opetushallituksen rahoitusta etärengas nautti vuosina 2000–2004. Rahoitus mahdollisti panostamisen alueelliseen etäopetuksen kehittämistyöhön. Enimmillään etärenkaan toiminnassa oli mukana 18 oppilaitosta, tällä hetkellä yksi vähemmän. Mukana ovat Turun kaupungin ylläpitämien suomenkielisten päivälukioiden (Klassillinen, Kerttuli, Luostarivuori, Lyseo, Puolalanmäki ja TSYK) lisäksi Turun iltalukio, Elisenvaaran lukio, Kaarinan lukio, Laitilan lukio, Naantalin lukio, Nousiaisten lukio, Paimion lukio, Paraisten lukio, Raision lukio ja Turun normaalikoulun lukio sekä Turun ammatti-instituutti.

Kurssit ovat pääsääntöisesti normaaleja lukiokursseja, valtakunnallisia pakollisia ja syventäviä. Kaikki soveltavatkin kurssit (yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta) ovat laajuudeltaan lukion kursseja vastaavia. Kursseja tarjotaan tällä hetkellä 53. Vuositasolla etärenkaan kursseilla on opiskelijoita yhteensä arviolta 500–700. Kurssien opiskelijamäärät vaihtelevat muutamasta opiskelijasta yli sataan opiskelijaan. Kaikkien aikojen suosituin kurssi on ollut hygieniakurssi, jonka 120 opiskelijapaikkaa täyttyivät muutamassa päivässä. Etärenkaan kielitarjonta on erityisen laaja. Turun iltalukion kautta opiskelijat voivat suorittaa maksutta lyhyinä kielinä espanjaa, italiaa, japania, kiinaa, ranskaa, saksaa ja venäjää.

Etärenkaan toiminnassa byrokratia on karsittu minimiin. Käytännön toiminta perustuu sopimuksiin renkaan toimintaan osallistuvien oppilaitosten välillä. Etärenkaan toimintaa koordinoi ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on Turun iltalukion apulaisrehtori Sami Peltonen. Muut jäsenet ovat Turun lukiotoimen palvelualuejohtaja Esko Heikkonen, Nousiaisten lukion rehtori Anett Blom, Turun normaalikoulun rehtori Marjut Kleemola, Kaarinan lukion rehtori Kimmo Laitinen, Kerttulin lukion apulaisrehtori Juho Airola ja järjestelmäasiantuntija Jarkko Lehmuskenttä.

Kursseille osallistuminen on maksutonta etärenkaaseen kuuluvien oppilaitosten opiskelijoille. Muutenkaan etärenkaan toiminnassa ei liiku raha. Antamalla muutaman kurssin etärenkaan tarjottimelle oppilaitos saa vastineeksi käyttöönsä laajan verkkokurssitarjonnan täydentämään omaa tarjontaansa. Oppilaitoksen etärenkaalle antamien kurssien määrään vaikuttaa oppilaitoksen koko. Eräs opinto-ohjaaja on todennutkin leikkisästi, että etärengas on opiskelijoidemme pelastusrengas.

Opiskelija ilmoittautuu suoraan kurssin opettajalle sähköpostitse noin viikkoa ennen kurssin alkamista. Opettaja lähettää paluupostissa tarkemmat ohjeet ja linkit. Kurssin päätyttyä opettaja lähettää suoritustiedot suoraan opiskelijan omaan lukioon. Oppimisalustana käytetään pääsääntöisesti Turun ammatillisen ja aikuiskoulutuksen Moodlea (http://taito.edu.turku.fi/). Myös muita oppimisalustoja voi käyttää. Lyhyiden kielten opetus toteutetaan Adobe Connect Pro -ohjelmiston avulla. Opiskelija tarvitsee verkkokurssista suoriutuakseen vähintään tietokoneen ja verkkoyhteyden. Kielten opiskelussa myös kuulokkeet ja mikrofoni (headset) ovat paikallaan. Verkkokurssin kokeet järjestetään joko verkkokokeena tai perinteisenä paperikokeena opettajan valinnan mukaan. Oppimateriaali voi olla joko sähköisenä verkossa tai perinteiseen tapaan paperisena tai näiden yhdistelmänä. Opettajan tehtävänä ei ole oppimateriaalin tuottaminen vaan opettaminen ja ohjaus.

Etärenkaan opettajille ja muillekin verkko-opetuksesta kiinnostuneille opettajille etärengas järjestää vuosittain ajankohtaista koulutusta. Opettajat voivat halutessaan osallistua myös Moodle-kursseille, joita on kolmea eri tasoa: starttimoottori, jatkokurssi ja paja. Myös henkilökohtaista ohjausta on mahdollista saada maksutta. Pyrkimyksenämme on, että etärenkaan puitteissa opettajat voivat jakaa osaamistaan ja hyviä käytänteitä sekä saada halutessaan kaiken tarvitsemansa tuen kurssinsa toteuttamisessa. Ideaalitilanteena olisi, että opettaja voisi keskittyä opettamaan sujuvasti verkossa, eikä hänen tarvitsisi yksin painia teknisten ongelmien kautta.

Verkkokurssin pitämisestä opettajalle maksettava korvaus on tavallisesti sama kuin tavallisesta lähikurssistakin. Mikäli opiskelijamäärä jää pieneksi, paikallisesti on sovittu muistakin käytännöistä.

sami peltonen

Sami Peltonen
apulaisrehtori
Turun iltalukio

tiistai, 18 elokuu 2015

Oikeaa opetusta linjoilla

etatunnillaUuden lukuvuoden myötä Turun perusasteella alkaa jo kahdeksas etäopetusvuosi. Pienistä pilottiryhmistä liikkeelle lähtenyt toiminta on laajentunut lähes vuosittain. Tänä vuonna Turku tarjoaa ensimmäistä kertaa opetusta myös muualle, kun ortodoksista uskontoa etäopetetaan ylöjärveläisille oppilaille. Tällainen yhteistyö on esimerkkitapaus etäopetuksen hyödyntämisestä, sillä tekniikka ei tunne kuntarajoja. Päättäjille on annettava aplodit rohkeudestaan tarttua uudenlaiseen opetusjärjestelyyn!

Toimintatapojen murroksessa on tyypillistä, että muutos herättää kysymyksiä ja jopa pelkoja. Etäopetus ei ole poikkeus. Niille, jotka vielä aprikoivat reaaliaikaisen etäopetuksen soveltuvuutta peruskouluun, voi kuitenkin Turusta vastata vuosien kokemuksella: pelko pois! Etäopetuksen sopii niin kielten kuin uskontojenkin opetukseen. Oppimistulokset ovat vertailukelpoisia lähiopetukseen nähden. Etäopetus on todettu täysin lailliseksi opetusmuodoksi ja uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet jopa kannustavat hyödyntämään etäyhteyksiä.

Kukaan ei ole kuollut, vaikka kuulemma kerran erään etätunnin aikana katosta alkoi tippua vettä tietokoneiden päälle.

On toki myönnettävä, että etäopetus ei ole paras opetusmuoto kaikille. Mutta ei kyllä ole lähiopetuskaan. Itse asiassa kaikki oppimisympäristöt, olivatpa ne fyysisiä tai virtuaalisia, sopivat eri tavoin erilaisille oppijoille. Liikkuvat ja sosiaaliset oppilaat saattavat kokea etäopetuksen laitteineen ja kuulokkeineen rajoittavaksi. Joku toinen saattaa kaivata virtuaalisen luokan erilaisia vuorovaikutustapoja tai äänimaailman rauhallisuutta. Yhtä oikeaa tapaa ei ole, on vain pyrkimyksiä mahdollisimman hyvään opetukseen.

Kannustan kaikkia katsomaan positiivisin mielin tulevaisuuteen ja sen mahdollisuuksiin!

 

antti huttunenAntti Huttunen
asiantuntija, etäopetuksen tuki
Turun kaupunki, sivistystoimiala

PS. Tutkimustuloksia etäopetuksesta on löydettävissä mm. www.etaopetus.fi-sivustolta.

keskiviikko, 10 kesäkuu 2015

Nettipoliisi etävieraana päiväkodeissa

Neljä Turun Molla-päiväkotia saivat 27.5. etävieraaksi nettipoliisin, joka kertoi lapsille liikenneturvallisuudesta sekä poliisin työstä. Poliisi vieraili TOP-keskuksessa, josta esitys lähetettiin Lync-ohjelman välityksellä esiopetusryhmiin. Vierailun aikana keskusteltiin muun muassa liikennemerkeistä ja -säännöistä sekä poliisin tunnistamisesta ja tehtävistä.

molla1 molla5 molla3 molla4

Vinkkejä saatiin muun muassa tulevaa koulun alkua ja koulutiellä kulkemista varten. Lapset saivat esittää poliisille myös omia kysymyksiä – niitä heräsikin niin poliisin tehtävistä, kuin säännöistä ja niiden noudattamisesta ylipäätäänkin. Liikennemerkkeihin oli jo perehdytty päiväkodissa ja omassa lähiympäristössä aikaisemmin ja ne olivat monella hyvin muistissa. Paljon uuttakin kuitenkin opittiin, esimerkiksi nettipoliisin työtehtävistä ja turvallisesta liikkumisesta kävellen ja pyörällä.

Poliisia kuunneltiin kiinnostuneina ja tarkkaavaisina, ja osassa päiväkodeista keskustelua aiheesta jatkettiin vielä pitkään tilaisuuden jälkeenkin. Kivaa oli nähdä myös toisten eskariryhmien lapset web-kameran välityksellä!

Mukavaa oli ja paljon opittiin – tervetuloa Riku meille uudestaankin! :)

Saila Visti
suunnittelija
Turun sivistystoimiala, TOP-keskus

Lue lisää Molla-hankkeesta täältä!

Yksi osa Kolibri-hankkeen toimintaa on tukea etäopetuksen avulla oppilaita, jotka joutuvat sairauden tai tapaturman vuoksi olemaan pitkään poissa omasta koulustaan. Tätä tukitoimintaa tekee ensisijaisesti Harri Mantila, jonka pitämässä blogissa Sairaanakin selviää koulusta on ollut viime aikoina erittäin suosittuja kirjoituksia.Poimintoja Sairaanakin selviää koulusta -blogista

Etäopetus toimii näppärästi myös sisäilmasairailla
Homepakolaiset ry:n Katja Pulkkisen kirjoitus koulujen sisäilmaongelmista ja etäopetuksesta

Luokka kotona vai koti luokassa
Luokanopettaja Tuula Haltun tuhansia lukukertoja kerännyt lämminhenkinen bloggaus elävästä elämästä

Esitysmateriaaleja

Sairaan lapsen etäopetus oli esillä myös ITK-päivillä sekä kansallisilla erityisopetuksen päivillä. Tässä suorat linkit materiaaleihin:

ITK2015 Pecha KuchaITK 2015

Luokat ilman rajoja -posteri

Kohti rajatonta luokkaa -pecha kucha

Resurssit eivät rajoita (Auri Koholan ja Antti Huttusen esitys, .pptx)

Kansalliset erityisopetuksen päivät

Kun lyhytkin matka on liian pitkä - etäopetusmalleja erityistilanteisiin (Antti Huttusen esitys, .pptx)

Etäopetus on mukavasti näkyvillä tänään käynnistyneillä ITK-päivillä sekä ensi viikolla järjestettävillä Erityisopetuksen kansallisilla kehittämispäivillä.

Hämeenlinnan Aulangolla ITK:ssa Kolibri-hankkeeseen ja etäopetukseen liittyvää asiaa on mm.

Erityisopetuksen kansallisilla kehittämispäivillä on erityistilanteiden etäopetuksesta kertova seminaari:

  • C2. Kun lyhytkin matka on liian pitkä - etäopetusmalleja erityistilanteisiin
  • Esitys on tiistaina 21.4.2015 klo 8.30-10.00
  • Esitysta voi myös seurata etänä osoitteessa http://opetus.adobeconnect.com/kolibri (kirjaudu vieraana omalla nimelläsi: Enter as a Guest)

Tervetuloa katselemaan ja kuuntelemaan!

 

maanantai, 09 maaliskuu 2015

Monni on verkossa

Monni logoPeruskoulussamme opiskelee parhaillaan joukko oppilaita kotoa käsin. Syitä kotiin jäämiseen on monia, joista tavallisimpia lienee psykiatriset ongelmat (ahdistus, masennus, paniikkihäiriö), koulukiusaaminen, sisäilmaongelmat ja koulumotivaatiopulmat. Näille oppilaille ovat lähikoulut räätälöineet erilaisia tapoja suorittaa peruskouluopintoja. Tavallisimmin oppilaat opiskelevat sovitut oppisisällöt itsenäisesti kotona ja antavat näytöt koulussa tenttimällä. Vanhempien kyky tukea oppilasta tällaisessa tilanteessa ennakoi vahvasti oppilaan mahdollisuuksia selviytyä perusopetuksen opinnoista. Suuremmissa kaupungeissa räätälöityjä opintopolkuja pystytään tukemaan pieniä kuntia tehokkaammin. Koulupolulta syrjäytymässä olevat oppilaat ovat keskenään eriarvoisessa asemassa sekä sosiaalisen taustansa että valtakunnallisen sijaintinsa näkökulmasta.

Itsenäinen opiskelu on vaativaa aina. Erityisen haastavaa se on silloin, kun omat voimavarat ovat rajalliset. Monni-hankkeessa on tavoitteena kehittää kotona opiskeleville oppilaille valtakunnallisesti palveleva tuetun etäopiskelun malli perusopetuksen päättövaiheen opintoihin. Hankkeessa etsitään keinoja tukea sellaisia tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevia 9-luokkalaisia oppilaita, jotka tarvitsevat räätälöityä kouluratkaisua saadakseen päättötodistuksen.

Syksyllä 2014 alkaneessa pilotissa on opiskellut kahdeksan oppilasta, joiden opiskelu omassa koulussa ei syystä tai toisesta ole mahdollista. Opinnot koostuvat yhdessä tehtävän oppimissuunnitelman mukaisesti Otavan Opiston nettiperuskoulun verkko-opinnoista sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Mikaelin erityisopettajan tuesta. Henkilökohtaisen oppimissuunnitelmien tekeminen ja vastuunjaosta sopiminen omien koulujen kanssa on ollut tärkeää, koska oppilaat säilyvät ko. koulujen oppilaina.

monni opetuskuva

Kuluvan lukuvuoden aikana oppilaiden tavoitteena on saada päättötodistus. Useimpien oppilaiden kohdalla tämä tavoite näyttää toteutuvankin ja he pääsevät jatkamaan opinpolkuaan toiselle asteelle. Koska joillakin oppilailla on 9-luokan opintojen lisäksi suorittamattomia opintoja aikaisemmalta vuosiluokalta, saattaa opintojen suorittaminen vaatia pidemmän ajan. Myös erilaiset voimia vaativat sairaudet ovat saattaneet viivästyttää opintojen etenemistä.

Pääosa Monnin opinnoista suoritetaan Otavan Opiston nettiperuskoulun kursseina. Näistä kielet sekä matematiikka suoritetaan ryhmäkursseina, jolloin oppilailla on yhteinen aikataulu ja yhteistä aineenopettajan antamaa verkko-opetusta. Osan opinnoista voi puolestaan tehdä itsenäisesti non-stop -kursseina. Lisäksi oppilas suorittaa valinnaisaineet, liikunnan ja ammatinvalinnan kurssit oman koulun kanssa sovitulla tavalla.

Erityisopettaja huolehtii lukuvuoden aikana oppimissuunnitelman laadinnasta ja seuraamisesta yhdessä lähettävien koulujen kanssa. Hän on viikoittain videoyhteydessä oppilaisiin mm. yhteisten viikon avausten sekä henkilökohtaisten ja pienryhmäohjausten tiimoilta.

Hanketta rahoittaa vuosien 2014 - 2016 ajan Opetushallitus eli opiskelu on sekä oppilaalle että kunnalle maksutonta. Uusi oppilasryhmä aloittaa syksyllä 2015 ja haku ryhmään alkaa huhtikuun alussa. Hankkeen etenemistä ja siitä saatavia tuloksia seurataan Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan väitöstutkimuksessa. Lisätietoja hankkeesta www.monniverkossa.blogspot.fi.

 

Johanna JuvonenJohanna Juvonen
Ohjaava opettaja
Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Webinaari on pidetty, voit katsoa tallenteen täältä

 

Jari Välkkynen Koulutuskeskus Tavastiasta pitää maanantaina 9.3. klo 14 webinaarin Kiltakouluista oppimisympäristönä. Tule mukaan seuraamaan, jos kaikpaat uudenlaista otetta ammatilliseen koulutukseen!

Linkki etähuoneeseen

Lue Jari Välkkysen blogikirjoitus aiheesta

www.kiltakoulut.fi

maanantai, 15 syyskuu 2014

Etäopetuksen koordinointihanke

Etäopetuksen koordinointihanke EKO (hanke päättynyt kesäkuussa 2014)

 

 

Etäopetuksen koordinointihankkeen (EKO) tavoitteina oli

  • koota ja levittää etäopetuksen hyviä käytänteitä
  • kerätä etäopetuksen toimijat eläväksi verkostoksi
  • synnyttää erilaisia etäopetuksen toimintamalleja

Hankkeessa myös tutkittiin suomalaisen etäopetuksen yleisyyttä ja toteutusmalleja sekä eri tahojen suhtautumista etäopetukseen. Hanke alkoisyyskuussa 2010 ja se toimi kevään 2014 loppuun. Hanketta rahoitti pääosin Opetushallitus ja sitä koordinoi Turun Sivistystoimiala.

 

 

 

Koordinointihankkeen alaisuudessa toimineet Opetushallituksen rahoittamat etäopetushankkeet vuosina 2010-2014


AntiVirus+ – etäkoulunkäyntiä sairastapauksen sattuessa

Toteuttaja: Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Hankkeessa luodaan toimintamallit, joiden avulla voidaan varmistaa perusopetuksen toteutuminen ja koulunkäynnin jatkuminen, mikäli oppilas sairastuu ja joutuu olemaan pitkään poissa. Apuna käytetään tietoteknisten sovellusten avulla räätälöityä etäopetusta sekä sosiaalisen median työkaluja. AntiVirus-yksikköön kuuluu kolme iPad-tablettia: sekä oppilas, opettaja että koordinoiva erityisopettaja saavat oman laitteen. Tabletlaitteen avulla oppilas voi muun muassa seurata oppitunteja reaaliaikaisesti ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

» http://antivirushanke.blogspot.com
» Katso esitys (pdf)

Asiantuntijaverkosto 

Toteuttaja: Tampereen kaupunki

Asiantuntijaverkosto-hankkeessa on rakennettu verkkopalvelu, josta opettaja voi etsiä haluamansa alan asiantuntijan ja ottaa tähän yhteyttä. Sovittuna aikana asiantuntija tulee luokkaan virtuaalivierailulle ja kertoo tunnin aiheesta omasta näkökulmastaan sekä vastaa opiskelijoiden kysymyksiin.

» http://www.asiantuntijaverkosto.fi
» Katso esitys (pdf)

eOPPIASEMA

Toteuttaja: Tampereen kaupunki

Hankkeella halutaan hälventää koulujen fyysisen oppimisympäristön raja-aitoja digitaalisessa toimintaympäristössä, luoda opetuksellisia joustoja sekä jakaa opetusresursseja usean koulun kesken.

» http://eoppiasema.wordpress.com/
» Katso esitys (pdf)

eSKO – Etäopetus erityistilanteissa, sairaanakin selviää koulusta

Toteuttaja: Maskun kunta

Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa etäopetus yhdeksi mahdollisuudeksi turvata koulunkäynti pitkien poissaolojen aikana. Etäopetuksen avulla voidaan tarjota sairastuneelle oppilaalle keinoja, joiden avulla hän voi opiskella ja ylläpitää sosiaalisia suhteita ystäviinsä ja kotikouluunsa. Hankkeessa hyödynnetään uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa; laitteita, ohjelmia ja sosiaalista mediaa. Hanke informoi ja opastaa etäopetukseen soveltuvien välineiden käytössä mm. kaikkia Suomen sairaalakouluja.

» http://sairaanakinselviaakoulusta.wordpress.com
» Katso esitys (pdf)

Eteväksi

Toteuttaja: Raudaskylän kristillinen opisto

ETEVÄKSI – Etäopiskelun kehittäminen aikuisten perusopetuksessa on hanke, joka tavoittelee laajalta alueelta niitä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia, romaneja sekä maahanmuuttajia, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus.

» http://www.etevaksi.blogspot.com
» Katso esitys (pdf)

Etänä - aikuisten perusopetuksen etäopiskelumallin kehittäminen

Toteuttaja: Raudaskylän kristillinen opisto

ETÄNÄ -hankkeessa kehitetään aikuisten perusopetuksen etäopiskeluamallia.

» http://www.rauskinapop.blogspot.fi

ISOverstas

Toteuttaja: ISOverstas

ISOverstaan virtuaaliluokkapalvelut mahdollistavat samanaikaisopetuksen, oppituntitallenteiden käytön ja kokouspalvelut. Oppituntitallenteiden ja muiden media-tiedostojen tallennus- ja jakelupaikkana toimii ISOarkisto. Virtuaaliluokkapalveluja kehitetään ISOverstaan virtuaaliluokkahankkeessa, joka kuuluu Opetus-hallituksen rahoittamiin oppimisympäristö-hankkeisiin ja etäopetuksen koordinointi-hankkeeseen. Hankkeessa on mukana 49 lukiota.

» http://www.isoverstas.fi
» Katso esitys (pdf)

Kolin saaristohanke

Toteuttaja: Lieksan kaupunki

Hankkeella vahvistetaan, kehitetään ja monipuolistetaan Kolin ns. saaristoalueen opetustarjontaa, säilytetään opetuksen laadukkuus ja monipuolisuus.

 http://kolinsaaristohanke.blogspot.com/
» Katso esitys (pdf)

Kulkuri

Toteuttaja: Etäkoulu Kulkuri / Kansanvalistusseura

Kulkuri on Opetushallituksen ja Suomen Kulttuurirahaston tukema hanke, jossa luodaan ulkomailla asuville suomalaisille lapsille uutta, iloista verkkokoulua.

» http://www.peda.net/veraja/kulkuri/hankesivut
» Katso esitys (pdf)

LUMI – Minäkin haluan omaan kouluun!

Toteuttaja: Rovaniemen kaupunki

Oppilaita on sairauksien vuoksi joustavien opetusjärjestelyiden piirissä, eivätkä kotikäynnit näissä tilanteissa ole aina mahdollisia. Hankkeessa pyritään järjestä-mään kodin ja koulun välinen yhteydenpito uudella tavalla mm. tablet-laitteiden avulla. Oppimateriaalia kehitetään vuorovaikutteiseksi ja verkko-opetusta tuke-vaksi. Tavoitteena on, että luokkaopetuksesta poissa oleva oppilas saa yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet.

» http://lumihanke.blogspot.com
» Katso esitys (pdf)

SATULA – Sähköinen alusta tukena lapsen arjessa

Toteuttaja: Riihimäen kaupunki

Hankkeen tavoitteena on kehittää Riihimäen koulutoimen käyttämää Fronter-oppimisalustaa ja luoda tehostetun ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille sähköinen toimintaympäristö. Sähköinen alusta mahdollistaa esimerkiksi videoneuvottelut, oppimisen reaaliaikaisen tuen, henkilökohtaisten oppimistavoitteiden ja dokumenttien tallentamisen, etäopetuksen ja oppimistehtävien käytön. Yhteisen alustan käyttö lisää avoimuutta ja nopeuttaa päätöksentekoa – niin oppilas, huoltajat kuin muutkin toimijat käyttävät samaa kommunikointikanavaa.

» http://satulahanke.wordpress.com
» Katso esitys (pdf)

Tampereen VIRTA-hanke (päättynyt 31.12.2012)

Toteuttaja: Tampereen kaupunki

Hankkeen tavoitteena on luoda alueellinen video-opetuksen malli oppilaiden oman äidinkielen ja uskonnon tasavertaisten oppimismahdollisuuksien turvaamiseksi. Malli kehitetään sovellettavaksi myös muuhun opetukseen (esim. valinnaisaineet, valmistava opetus). Hankkeessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa, jolla pystytään tarjoamaan laadukasta oppimista pienillekin ryhmille.

» http://koulut.tampere.fi/hankkeet/virta/
» Katso esitys (Prezi)

Turun VIRTA-hanke

Toteuttaja: Turun kaupunki

Hanke tutkii, kehittää ja tukee etäopetusta erityisesti perusasteella. Hanke on ollut käynnistämässä mm. A2-kielten ja ortodoksiuskonnon etäopetusta Turussa. Lisäksi hankkeessa on hyödynnetty etäopetuksen mahdollisuuksia myös mm. sairaalaopetuksen tukena ja kielten etäkerhoissa.

» http://www.turku.fi/virta
» Katso esitys (pdf)

VIRMA - Virtuaalimatka maailman ympäri

Toteuttaja: Raahen kaupunki ja Vihannin kunta

Hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaiden tvt-taitoja tekemällä teknologiasta arkipäiväinen oppimisen väline. Oppimisympäristöä laajennetaan ulos luokkahuoneesta ja omasta lähialueesta etäopetuksen keinoin. Hankkeessa halutaan etäopetuksen avulla myös lisätä oppilaiden suvaitsevaisuutta ja tutustuttaa heidät eri kulttuureihin.

» http://virmahanke.wordpress.com
» Katso esitys (pdf)

Sivu 1 / 6