Etäopetuksen koordinointihanke

maanantai, 15 syyskuu 2014

Etäopetuksen koordinointihanke EKO (hanke päättynyt kesäkuussa 2014)

 

 

Etäopetuksen koordinointihankkeen (EKO) tavoitteina oli

 • koota ja levittää etäopetuksen hyviä käytänteitä
 • kerätä etäopetuksen toimijat eläväksi verkostoksi
 • synnyttää erilaisia etäopetuksen toimintamalleja

Hankkeessa myös tutkittiin suomalaisen etäopetuksen yleisyyttä ja toteutusmalleja sekä eri tahojen suhtautumista etäopetukseen. Hanke alkoisyyskuussa 2010 ja se toimi kevään 2014 loppuun. Hanketta rahoitti pääosin Opetushallitus ja sitä koordinoi Turun Sivistystoimiala.

 

 

 

Koordinointihankkeen alaisuudessa toimineet Opetushallituksen rahoittamat etäopetushankkeet vuosina 2010-2014


AntiVirus+ – etäkoulunkäyntiä sairastapauksen sattuessa

Toteuttaja: Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Hankkeessa luodaan toimintamallit, joiden avulla voidaan varmistaa perusopetuksen toteutuminen ja koulunkäynnin jatkuminen, mikäli oppilas sairastuu ja joutuu olemaan pitkään poissa. Apuna käytetään tietoteknisten sovellusten avulla räätälöityä etäopetusta sekä sosiaalisen median työkaluja. AntiVirus-yksikköön kuuluu kolme iPad-tablettia: sekä oppilas, opettaja että koordinoiva erityisopettaja saavat oman laitteen. Tabletlaitteen avulla oppilas voi muun muassa seurata oppitunteja reaaliaikaisesti ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

» http://antivirushanke.blogspot.com
» Katso esitys (pdf)

Asiantuntijaverkosto 

Toteuttaja: Tampereen kaupunki

Asiantuntijaverkosto-hankkeessa on rakennettu verkkopalvelu, josta opettaja voi etsiä haluamansa alan asiantuntijan ja ottaa tähän yhteyttä. Sovittuna aikana asiantuntija tulee luokkaan virtuaalivierailulle ja kertoo tunnin aiheesta omasta näkökulmastaan sekä vastaa opiskelijoiden kysymyksiin.

» http://www.asiantuntijaverkosto.fi
» Katso esitys (pdf)

eOPPIASEMA

Toteuttaja: Tampereen kaupunki

Hankkeella halutaan hälventää koulujen fyysisen oppimisympäristön raja-aitoja digitaalisessa toimintaympäristössä, luoda opetuksellisia joustoja sekä jakaa opetusresursseja usean koulun kesken.

» http://eoppiasema.wordpress.com/
» Katso esitys (pdf)

eSKO – Etäopetus erityistilanteissa, sairaanakin selviää koulusta

Toteuttaja: Maskun kunta

Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa etäopetus yhdeksi mahdollisuudeksi turvata koulunkäynti pitkien poissaolojen aikana. Etäopetuksen avulla voidaan tarjota sairastuneelle oppilaalle keinoja, joiden avulla hän voi opiskella ja ylläpitää sosiaalisia suhteita ystäviinsä ja kotikouluunsa. Hankkeessa hyödynnetään uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa; laitteita, ohjelmia ja sosiaalista mediaa. Hanke informoi ja opastaa etäopetukseen soveltuvien välineiden käytössä mm. kaikkia Suomen sairaalakouluja.

» http://sairaanakinselviaakoulusta.wordpress.com
» Katso esitys (pdf)

Eteväksi

Toteuttaja: Raudaskylän kristillinen opisto

ETEVÄKSI – Etäopiskelun kehittäminen aikuisten perusopetuksessa on hanke, joka tavoittelee laajalta alueelta niitä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia, romaneja sekä maahanmuuttajia, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus.

» http://www.etevaksi.blogspot.com
» Katso esitys (pdf)

Etänä - aikuisten perusopetuksen etäopiskelumallin kehittäminen

Toteuttaja: Raudaskylän kristillinen opisto

ETÄNÄ -hankkeessa kehitetään aikuisten perusopetuksen etäopiskeluamallia.

» http://www.rauskinapop.blogspot.fi

ISOverstas

Toteuttaja: ISOverstas

ISOverstaan virtuaaliluokkapalvelut mahdollistavat samanaikaisopetuksen, oppituntitallenteiden käytön ja kokouspalvelut. Oppituntitallenteiden ja muiden media-tiedostojen tallennus- ja jakelupaikkana toimii ISOarkisto. Virtuaaliluokkapalveluja kehitetään ISOverstaan virtuaaliluokkahankkeessa, joka kuuluu Opetus-hallituksen rahoittamiin oppimisympäristö-hankkeisiin ja etäopetuksen koordinointi-hankkeeseen. Hankkeessa on mukana 49 lukiota.

» http://www.isoverstas.fi
» Katso esitys (pdf)

Kolin saaristohanke

Toteuttaja: Lieksan kaupunki

Hankkeella vahvistetaan, kehitetään ja monipuolistetaan Kolin ns. saaristoalueen opetustarjontaa, säilytetään opetuksen laadukkuus ja monipuolisuus.

 http://kolinsaaristohanke.blogspot.com/
» Katso esitys (pdf)

Kulkuri

Toteuttaja: Etäkoulu Kulkuri / Kansanvalistusseura

Kulkuri on Opetushallituksen ja Suomen Kulttuurirahaston tukema hanke, jossa luodaan ulkomailla asuville suomalaisille lapsille uutta, iloista verkkokoulua.

» http://www.peda.net/veraja/kulkuri/hankesivut
» Katso esitys (pdf)

LUMI – Minäkin haluan omaan kouluun!

Toteuttaja: Rovaniemen kaupunki

Oppilaita on sairauksien vuoksi joustavien opetusjärjestelyiden piirissä, eivätkä kotikäynnit näissä tilanteissa ole aina mahdollisia. Hankkeessa pyritään järjestä-mään kodin ja koulun välinen yhteydenpito uudella tavalla mm. tablet-laitteiden avulla. Oppimateriaalia kehitetään vuorovaikutteiseksi ja verkko-opetusta tuke-vaksi. Tavoitteena on, että luokkaopetuksesta poissa oleva oppilas saa yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet.

» http://lumihanke.blogspot.com
» Katso esitys (pdf)

SATULA – Sähköinen alusta tukena lapsen arjessa

Toteuttaja: Riihimäen kaupunki

Hankkeen tavoitteena on kehittää Riihimäen koulutoimen käyttämää Fronter-oppimisalustaa ja luoda tehostetun ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille sähköinen toimintaympäristö. Sähköinen alusta mahdollistaa esimerkiksi videoneuvottelut, oppimisen reaaliaikaisen tuen, henkilökohtaisten oppimistavoitteiden ja dokumenttien tallentamisen, etäopetuksen ja oppimistehtävien käytön. Yhteisen alustan käyttö lisää avoimuutta ja nopeuttaa päätöksentekoa – niin oppilas, huoltajat kuin muutkin toimijat käyttävät samaa kommunikointikanavaa.

» http://satulahanke.wordpress.com
» Katso esitys (pdf)

Tampereen VIRTA-hanke (päättynyt 31.12.2012)

Toteuttaja: Tampereen kaupunki

Hankkeen tavoitteena on luoda alueellinen video-opetuksen malli oppilaiden oman äidinkielen ja uskonnon tasavertaisten oppimismahdollisuuksien turvaamiseksi. Malli kehitetään sovellettavaksi myös muuhun opetukseen (esim. valinnaisaineet, valmistava opetus). Hankkeessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa, jolla pystytään tarjoamaan laadukasta oppimista pienillekin ryhmille.

» http://koulut.tampere.fi/hankkeet/virta/
» Katso esitys (Prezi)

Turun VIRTA-hanke

Toteuttaja: Turun kaupunki

Hanke tutkii, kehittää ja tukee etäopetusta erityisesti perusasteella. Hanke on ollut käynnistämässä mm. A2-kielten ja ortodoksiuskonnon etäopetusta Turussa. Lisäksi hankkeessa on hyödynnetty etäopetuksen mahdollisuuksia myös mm. sairaalaopetuksen tukena ja kielten etäkerhoissa.

» http://www.turku.fi/virta
» Katso esitys (pdf)

VIRMA - Virtuaalimatka maailman ympäri

Toteuttaja: Raahen kaupunki ja Vihannin kunta

Hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaiden tvt-taitoja tekemällä teknologiasta arkipäiväinen oppimisen väline. Oppimisympäristöä laajennetaan ulos luokkahuoneesta ja omasta lähialueesta etäopetuksen keinoin. Hankkeessa halutaan etäopetuksen avulla myös lisätä oppilaiden suvaitsevaisuutta ja tutustuttaa heidät eri kulttuureihin.

» http://virmahanke.wordpress.com
» Katso esitys (pdf)

Webinaaritallenteet

keskiviikko, 24 lokakuu 2012

Kolibrin webinaarit

Kiltakoulut, oppimisympäristö (Jari Välkkynen 9.3.2015)

Erityistilanne haastaa! Käytännössä koettua ja tutkimuksella tavoitettua (Tarja-Riitta Hurme ja Harri Mantila 27.11.2014)

 

EKOn webinaarit

Kirjailija Eppu Nuotion virtuaalivierailu (19.5.2014)

Saako koulu omia opettajan teokset ja ovatko vapaat lisenssit varkautta? (Ville Oksanen 25.4.2013)

Etäopetuksen monet mahdollisuudet (Päivi Luoma 27.3.2013)

Teknologia, oppiminen ja osaaminen yhteiskunnassa - uudet teknologiat isännän vai rengin roolissa? (Jari Laru 21.2.2013)

Saamen kielen etäopetus (Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen ja Ellen Pautamo 19.11.2012)

Etäpaneeli etäopetuksen määritelmästä (31.10.2012)

Etäopetus erityistilanteissa (Harri Mantila, 4.10.2012)

Wikit ja blogit etäopetuksessa (Helena Jolkkonen, 24.4.2012)

Tallenteet etäopetuksessa (Anu Wulff, 13.3.2012)

Asiantuntijan verkkovierailu rikastaa oppituntia (Tarja Kuuva, 24.1.2012)

eBeam, Moodle ja Adobe Connect etäopetuksen välineinä (Seppo Kulju, 28.11.2011)

 

Asiantuntijaverkoston Talous ja työelämä -webinaarisarja

Sixten Korkman ja ajankohtainen talouspolitiikka (4.9.2013)

Professori Sixten Korkman oli vieraana Taloudellisen tiedotustoimiston TATin ensimmäisessä Talous & työelämä -webinaarissa 4.9.2013. Korkmania haastattelivat Lauttasaaren yhteiskoulun vararehtori Mikko Hakala sekä abiturientti Mika Savolainen

Vieraat kielet verkossa -webinaarit

Ellen Pautamo: Etäonnistu etäopetuksessa! (25.2.2013)

Leena Kuure: Englantia monella tapaa (25.2.2013)

Virpi Pere: Kokemuksia saksan etäopetuksesta Tampereella

Tarja Virtanen: Kokemuksia kyläkoulujen A2-saksan etäopetuksesta Iitissä

Merja Auvinen: Englantia Helsingistä Kilpisjärvelle (11.2.2013)

Yan Zhang: Kiinan kieltä äidinkielenä (11.2.2013)

Bitja Mikkonen ja Jaana Järvelä: Venäjää etänä opettajan ja koulunkäyntiavustajan yhteistyössä (4.2.2013)


Muut webinaarit

Mobiili ammattioppijan avuksi – Mobiilipedagogia opetuksessa –hanke  (Virtuaalipäivien esitys 9.12.2014)

Digipolut-täydennyskoulutushanke: Webinaarisarja: Opettajan tekijänoikeuspaketti I

Tapahtumat

keskiviikko, 24 lokakuu 2012

Kansalliset erityisopetuksen päivät

Kun lyhytkin matka on liian pitkä – etäopetusmalleja erityistilanteisiin: Antti Huttusen esitys (21.4.2015)

ITK 2015

Kohti rajatonta luokkaa -pecha kucha (16.4.2015)

Asiaa etäopetuksesta -kiertue

Asiaa_etaopetuksesta -esitys (pdf) [päivitetty 27.11.2015]

ISOverstaan Virtuaaliluokka-hankkeen loppuseminaari 30.11.2012

Linkki esityksiin
Linkki tallenteeseen

Asiantuntijaverkosto-hankkeen loppuseminaari 27.11.2012

Linkki tallenteeseen

Etäopetuspäivät 6.-7.9.2012

Peruskoulun etäpäivän aloituspuheenvuoro | Jorma Kauppinen (lataa .PDF)

Sosiaalisen median tadot haltuun opettajille ja oppijoille! | Harto Pönkä (lataa .PDF)
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön | Harto Pönkä (lataa .PDF)

Tulevaisuuden oppimisympäristöt | Kirsti Lonka (lataa .PDF)

Aikuisten etäopetus - ETEVÄKSI | Paula Santapakka (lataa .PDF)
Etäopetus erityistilanteissa | eSKO, Harri Mantila (lataa .PDF)
Etävälineet eritysopetuksessa | eOppiasema, Liisa Mustila (lataa .PDF)
Etäopetus harvaan asutuilla seuduilla | Kolin saaristohanke, Helena Jolkkonen (lataa .PDF)
Etäopetus ja A2-kielet | Turun VIRTA-hanke, Antti Huttunen (lataa .PDF)
Etäopetus sairaan lapsen tukena | LUMI, Valtteri Rontti (lataa .PDF)
Etävierailijoita peruskouluun | Tampereen ja Turun VIRTA-hankkeet (lataa .PDF)
Ideoita lukion etäopetukseen mallien avulla | Turun yliopisto, Minna Nummenmaa (katso Prezi-esitys)
Ideoita peruskoulun etäopetukseen mallien avulla | Turun yliopisto, Minna Nummenmaa (katso Prezi-esitys)
Kerhoja ja maahanmuuttajien äidinkieliä etänä | Tampereen VIRTA-hanke, Liisa Mustila (lataa .PDF)
Lukion islamin monimuotokurssi | Turun VIRTA-hanke, Antti Huttunen (lataa .PDF)
Oppituntitallenteet | ISOverstaan Virtuaaliluokka, Anu Wulff (lataa .PDF)
Tablet-laitteiden käyttö erityistilanteissa | AntiVirus, Riia Palmqvist (lataa .PDF)
Tekniikka osaksi oppilaan arkea | VIRMA, Mikko Hakkarainen (lataa .PDF)
Vierailija etänä luokkaan | Asiantuntijaverkosto, Tarja Kuuva (lataa .PDF)
Yhteisöllisen tiedon tuottaminen lukiossa | SATULA, Riitta Tuorila (lataa .PDF)

ITK-päivät 2012

Etäopetuksen monet muodot (Minna Nummenmaan esitys ITK-päivillä 13.4.2012)

Etäopetuksen mahdollisuudet -koulutus 16.-17.11.2011

Tallenteet:
Etäopetusmenetelmistä (16.11.2011 / Sipilä, Sjölund, Huttunen, Suorsa)
Etäopetus Suomessa (16.11.2011 / Erno Lehtinen)

Luentomateriaalit:
Etäopetus ja sosiaalinen media (Katriina Sapattinen)
Verkkokurssit (Keijo Sipilä)
Verkkokokoukset (Antti Huttunen)
Oppituntitallenteet (Petri Suorsa)
Etäopetus Suomessa (Erno Lehtinen)
Etäopetus perinteisesti videoneuvotteluvälineillä (Katrina Vartiainen)

Luokka-aste

Kenelle haluat opettaa?

Luokka-aste Mitä tulee huomioida?
 Alakoulu
 • tietokoneen käyttötaidot ja käsitteiden hallinta
 • (verkko/etä)opiskelutaidot
 • lukutaito
 • jatkuva avun tarve
 • tarvitaan selkeitä ohjeita
 • rutiinit tärkeitä
 • toiminnallisuus, ergonomia (koko ajan ei voi olla tietokoneella)
 • etätunneilla oltava valvoja paikalla
 Yläkoulu
 • tietokoneen käyttötaidot ja käsitteiden hallinta
 • (verkko/etä)opiskelutaidot
 • murrosikäisen itsekriittisyys (esim. oman kuvan näkyminen ruudulla, kommentointi)
 • käytettävän materiaalin puhuteltava oppilaita
 • aktivointi vaikeampaa
 • etätunneilla oltava valvoja paikalla
 Lukio
 • tietokoneen käyttötaidot
 • (verkko/etä)opiskelutaidot
 • oppilaiden kriittisyys teknisiä ongelmia kohtaan
 • monet palvelut tuttuja vapaa-ajalta, ei ehkä haluta käyttää opetuksessa
 • Mitä hyötyä tästä on kirjoituksissa? - asenne
 Aikuisopiskelijat
 • tietokoneenkäyttötaidot ja käyttömahdollisuudet
 • (verkko/etä)opiskelutaidot
 • verkon toimivuus esim. haja-asutusalueilla
 • opiskelu usein sivutoimista, käytettävissä oleva aika rajoitettua
 • ei välttämättä aiempaa kokemusta etänä opiskelusta, korkea kynnys osallistua

 

Ryhmän koko

Minkä kokoiselle ryhmälle haluat opettaa?

Ryhmän koko Hyviä puolia (+) Huonoja puolia (-)
Yksi oppilas
 • opetus on henkilökohtaista, yksilöllistä ja intensiivistä
 • "pakottaa" oppilaan aktiivisuuteen
 • kirjallisen palautteen antaminen ei vaadi liikaa resursseja
 • ei ryhmätyömahdollisuutta
 • ei vertaisvuorovaikutusta
 • opiskelu voi olla liian intensiivistä ja raskasta
 • kalliit kustannukset
Pieni ryhmä (max 10)
 • opetus voi olla melko henkilökohtaista, yksilöllistä ja intensiivistä
 • eriyttäminen mahdollista
 • ryhmän hallinta helppoa
 • oppilaille helppo antaa erilaisia rooleja
 • kirjallisen palautteen antaminen ei vaadi liikaa resursseja
 • verkkoympäristössä oppilaiden välistä keskustelua ei välttämättä synny helposti, kun on vähän osallistujia (vrt. keskikokoinen ja suuri ryhmä)
Keskikokoinen ryhmä (10-20)
 • verkkoympäristössä oppilaiden välistä keskustelua syntyy helpommin, kun on enemmän osallistujia
 • voi käyttää vertaisarviointia
 • oppilas voi helpommin vetäytyä, ei aktivoi
 • kirjallisen palautteen antaminen melko työlästä
 • vaikea eriyttää ja antaa yksilöllistä opetusta
Suuri ryhmä (yli 20)
 • verkkoympäristössä oppilaiden välistä keskustelua syntyy helpommin, kun on enemmän osallistujia
 • voi käyttää vertaisarviointia
 • taloudellista
 • oppilas voi helpommin vetäytyä, ei aktivoi
 • kirjallisen palautteen antaminen melko työlästä
 • vaikea eriyttää ja antaa yksilöllistä opetusta

 

Vuorovaikutus

Miten haluat opettaa?

Vuorovaikutus Kuvaus Hyviä puolia (+) Huonoja puolia (-)
Ei vuorovaikutusta Oppilas työskentelee täysin itsenäisesti
 • voi keskittyä omaan oppimiseen
 • muut eivät häiritse
 • voi edetä omaan tahtiin
 • ei saa ryhmän tukea (tiedollista, motivoivaa, teknistä)
 • suoritus jää todennäköisimmin kesken
Samanaikainen opettaja –oppilas/oppilaat Opettaja opettaa/ohjaa yksittäistä oppilasta / oppilasryhmää reaaliaikaisesti
 • keskitytään henkilökohtaisiin kysymyksiin (yksittäinen oppilas)
 • palautteen saa heti
 • ryhmän tuki oppilailla vrt. lähiopetus
 • kallista ohjausta (yksittäinen oppilas)
 • etäryhmän ohjaus vaatii opettajalta erityistaitoja
 • vaatii teknisiä taitoja ja resursseja
 • eri kouluista olevien oppilaiden aikataulujen organisointi vaikeaa
Eriaikainen opettaja – oppilas/oppilaat Opettaja opettaa/ohjaa yksittäistä oppilasta / oppilasryhmää eriaikaisesti
 • riippumatonta ajasta ja paikasta
 • henkilökohtainen palaute ja ohjaus (yksittäinen oppilas)
 • riippumatonta ajasta ja paikasta
 • monipuoliset tehtävät ja arviointimahdollisuudet
 • vertaistuki mahdollista
 • ryhmän tuki puuttuu (yksittäinen oppilas)
 • rajoittuu usein kirjalliseen tuottamiseen
 • sitoo enemmän aikaan (esim. ryhmätyöt)
 • ryhmä voi olla myös huonosti toimiva
Samanaikainen oppilas – oppilas Oppilaat työskentelevät pareittain tai ryhmässä reaaliaikaisesti
 • opitaan käyttämään tekniikkaa
 • yhteiseen tuotokseen päästään nopeasti
 • eri kouluista olevien oppilaiden aikataulujen organisointi vaikeaa
 • vaatii teknistä osaamista
Eriaikainen oppilas – oppilas Oppilaat työskentelevät pareittain tai ryhmässä eriaikaisesti
 • riippumatonta ajasta ja paikasta
 • aikataulun ja työnjaon hallinta vaikeaa
 • yhteiseen tuotokseen pääseminen usein hidasta

 

Media

Millä medialla/medioilla haluat opettaa?

Media Esimerkkejä Hyviä puolia (+) Huonoja puolia (-)
 Verkkokokousjärjestelmät Skype
Adobe Connect
iLink
Openmeeting
WebEx
 • usein edullinen hankkia ja käyttää
 • joustavuus, ei sidottu tiettyyn paikkaan
 • ei käyttöjärjestelmä- tai laiteriippuvainen
 • monipisteisyys tuo joustavuutta
 • soveltuu moneen tarkoitukseen (erilaisia työkaluja) ja sekä yksilö että ryhmäopetukseen
 • pienryhmiin jakaminen onnistuu
 • ei alunperin opetuskäyttöön tehtyjä
 • epävakaus, säädöt etenkin äänen kanssa
 • ollaan nettiyhteyksien armoilla, vaatii suhteellisen paljon kaistaa
 • palvelimien teho saattaa olla riittämätön
 • ohjelman käyttö täytyy opetella
 • ohjelmien hintojen ja ominaisuuksien vertailu vaikeaa
 • oppilasjoukon valvonta haastavaa
 Videoneuvottelulaitteisto
 • hyvä kuvan ja äänen laatu
 • sopii luentoihin
 • sopii kokouksiin   
 • laitteet kalliita, erityisesti monipisteisyys
 • palomuuriongelmat
 • vaatii usein oman erillisen tilan
 • mahdollisten siltapalvelujen tarve
 • hankalaa näyttää esim. nettisivuja
 • vaatii erillisen materiaalin siirron
 Videotallenteet
 • ajasta ja paikasta riippumattomia
 • materiaalin arkistoituminen
 • hyviä kertaamiseen ja tukiopetukseen
 • video ei väsy selittämiseen, voi katsoa monta kertaa
 • opettajien välinen yhteistyö ja materiaalin jakaminen
 • ei vuorovaikutteinen
 • videoiden tallennusmuoto voi aiheuttaa ongelmia videoiden avaamisessa
 • pitkät tallenteet puuduttavia
 • tekijänoikeuksien huomioiminen
 • mihin palvelimelle tallennetaan?
 • laitteet voivat olla kalliita
 • sisällöt vanhenevat nopeasti
 • liian helppo tukeutua
 Dokumenttikamera
 • helppokäyttöinen ja yksinkertainen väline opetukseen
 • säästää opettajan aikaa, nopeuttaa asioiden esittämistä
 • monipuolinen ja joustava väline
 • kopiointi vähenee
 • etäopetuksessa dynaaminen väline, näkyy esim. käden liike
 • sopii hyvin opetuksen elävöittämiseen
 • kuvaa kaiken: erilaiset materiaalit, työvaiheet (esim. käsityö)
 • vie suhteellisen vähän pöytätilaa
 • voi käyttää videokamerana   
 • kallis
 Neuvottelupuhelin
 • vararatkaisuna ok (korvaa tarvittaessa verkkoyhteyden)
 • helppokäyttöinen
 • varmatoiminen   
 • pelkkä ääni
 Oppimisalusta Optima
Moodle
Opit
Fronter
Peda.net Veräjä
 • turvallisuus (suljettu ympäristö)
 • monipuolisuus
 • sopii hyvin niin lähi- kuin etäopetuksen tueksi
 • materiaalin jakaminen helppoa
 • valmiita tehtäviä
 • heikko navigoitavuus ja käytettävyys
 • hierarkkisuus
 • oppilaille ei välttämättä innostava väline
 • vaatii opettajalta verkko-ohjaustaitoja
 Sähköposti
 • on kaikilla
 • tavoitettavuus
 • helppokäyttöisyys
 • kahden keskinen viestintä luontevaa
 • ei sovellu ryhmätyöskentelyyn
 • oppilas ei välttämättä osaa käyttää tai ei käytä säännöllisesti
 • vie aikaa, viestien muotoilu
 Blogipalvelut Blogger
Wordpress
 • sopii hyvin reflektointiin, oman oppimisen arviointiin, verkkopäiväkirjaksi
 • helppokäyttöisiä palveluita
 • julkisuuskysymykset
 • ikärajoitukset
 Wikipalvelut Wikispaces
 • tukee yhteisöllistä tiedon tuottamista ja yhteisöllistä oppimista
 • versionhallinta
 • julkisuuskysymykset
 • ikärajoitukset
 • tiedon luotettavuus
 • vaarana näennäisyhteisöllisyys, jos työskentely jää muutaman harteille
 Mediapalvelut Flickr
Youtube
 • helppokäyttöisyys
 • hyvä tarjonta, paljon sisältöä
 • hyvä tiedontuottamisen väline (video/kuva)
 • elävöittää opetusta
 • julkisuuskysymykset
 • viralliset käyttörajoitukset
 • hankala löytää hyviä sisältöjä
 • tekijänoikeudet epäselviä
 Yhteisöpalvelut Facebook
Ning
Groups
Twitter
Diigo
 • oppilaat ottavat hyvin haltuun
 • oppilaille tuttuja ympäristöjä ja/tai toimintatapoja
 • ikärajoitukset
 • huomioitava sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa
 Google-sovellukset Google Docs
 • monipuolisia työvälineitä
 • sopii pari- ja ryhmätöiden tekemiseen
 • ikärajoitukset
 Chat-sovellukset Messenger
 • oppilaille tuttuja ympäristöjä ja/tai toimintatapoja
 • helppokäyttöisiä
 • pelkkä teksti
 • hitaasti kirjoittavat eivät pysy mukana
 Virtuaalimaailmat Second Life
 • erilainen ympäristö voi motivoida
 • ikärajoitukset
 • vaarana, että luokkaopetus siirtyy sellaisenaan virtuaalimaailmaan
 Koti-koulu -ohjelmat Wilma
 • yhteydenpito kotiin helppoa
 • ei kehitetty varsinaisesti opetuksen tarpeisiin

RSS

maanantai, 07 toukokuu 2012

RSS-syötteet

Tutkimustuloksia

maanantai, 07 toukokuu 2012

Etäopetuksen lumo: kansainvälinen kirjallisuuskatsaus

16.3.2012 / Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus

Katsauksessa tarkastellaan etäopetusta kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella. Etäopetus on ollut pitkään vaihtoehto suoralle kasvoista kasvoihin tapahtuvalle opetukselle. Varhaisemmat järjestelmällisen etäopetuksen sovellukset löytyvät jo 1800-luvun loppupuolelta ja ensimmäinen kirjeopetuksen kansainvälinen organisaatio perustettiin niinkin aikaisin kuin vuonna 1938. Etäopetuksen muodot ovat kuitenkin kehittyneet käytettävissä olevien teknologioiden myötä. Tämän katsauksen kohteena on erityisesti tieto- ja viestintätekniikan ja tietoverkkojen kehityksen seurauksena syntynyt etäopetuksen ”uusi aalto”.

Tutkimuskirjallisuuden perusteella voidaan todeta, että aikuiskoulutuksessa ja korkeakoulutuksessa etäopetus on vakiinnuttanut asemansa yhtenä koulutuksen toteutuksen muotona, joka on käyttökelpoinen ratkaisu monissa tilanteissa, joissa perinteistä kontaktiopetusta ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista toteuttaa. Laajat tutkimukset ovat myös häivyttäneet sen pelon, että etäopetus johtaisi oppimistulosten merkittävään heikentymiseen. Korkeakoulutasolla yleisin havainto on, ettei etäopetuksen ja kontaktiopetuksen välillä ole eroja oppimistuloksissa. Myöskään yleissivistävän koulutuksen alueella meta-analyysit eivät osoita eroja kontaktiopetuksen ja etäopetuksen välillä.

Lue lisää: Raportti (pdf)

Oppimisympäristöjen tutkimus - etäopetus Suomessa

17.2.2012 / Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Suomen yleissivistävässä koulutuksessa toimivien opettajien tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käytön nykytilaa ja kehitystarpeita erityisesti etäopetuksen näkökulmasta. Kysely lähetettiin marraskuussa 2011 sähköpostitse Suomen kaikkien peruskoulujen ja lukioiden rehtoreille, joita pyydettiin toimittamaan kysely eteenpäin oman koulunsa opettajille. Kyselyyn vastasi 2493 opettajaa eri puolilta Suomea.

Tutkimuksen tulosten perusteella näyttää siltä, että etäopetus Suomen yleissivistävässä koulutuksessa pohjautuu pitkälti tuttuun ja turvalliseen. Etäopetusta järjestävät opettajat käyttävät opetuksessaan ennestään tuttuja sovelluksia ja etäopetuksen työkaluja kuten sähköpostia, oppimisalustoja ja videoneuvottelulaitteistoja. Myös muiden opettajien kiinnostus suuntautuu pitkälti näiden tutumpien sovellusten käyttöön. Tulosten mukaan etäopetukseen suhtaudutaan melko myönteisesti – myös niiden opettajien keskuudessa, jotka eivät ole koskaan etänä opettaneet. Lisäksi se mitä opettajat näyttävät pitävän tärkeänä etäopetuksen onnistumisen kannalta, ei juuri eroa niistä tekijöistä, jotka ovat tärkeitä lähiopetuksessa kuten vuorovaikutus sekä oppilaiden motivointi ja aktivointi.

Lue lisää: Raportti (pdf)

Valtakunnallisen etäopetustutkimuksen tuloksia

22.8.2011 / Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus

Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä kartoitus Suomen yleissivistävän koulutuksen etäopetuksen tilasta. Tutkimukseen valittiin keväällä 2011 mukaan 36 olemassa olevaa tai jo päättynyttä etäopetushanketta yleissivistävän koulutuksen piiristä ympäri Suomea. Kyselyyn vastasi 142 opettajaa 22 eri etäopetushankkeesta.

Etäopetusta pidetään monin eri keinoin. Kyselyn tulosten pohjalta näyttäisi siltä, että valtaosin etäopetusta järjestetään vielä hyvin tutuilla tieto- ja viestintätekniikan työkaluilla (sähköpostit, oppimisalustat ja videoneuvottelu) ja perinteisiä oppimateriaaleja suosien (oppikirjat, internetin avoimet materiaalit yms.). Tuloksia tarkasteltaessa käy myös ilmi, että etäopetuksessa tiedottamisen ohella yleisin toimintatapa on vuorovaikutus opettajan ja oppilaiden välillä sekä oppimateriaalin välittäminen oppilaille erilaisten etäopetuksen työkalujen avulla. Kyselyssä selvitimme myös, minkälaisia ongelmia etäopettajat ovat kohdanneet omassa työssään.

Lue lisää: Raportti (pdf) | Esitys (pps)

Yhteisöllinen oppiminen tieto- ja viestintäteknologian avulla

27.5.2011 / Itä-Suomen yliopisto, väitöskirja

Tieto- ja viestintäteknologia (tvt) näyttelee keskeistä roolia nyky-yhteiskunnassa. Ihmisiltä odotetaan taitoja käyttää tvt:aa oman työskentelyn, ajattelun sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen välineenä. Nämä vaatimukset asettavat haasteita myös kouluille. Koulujen tavoitteena on tarjota opiskelijoille valmiudet hyödyntää erilaisia tvt:n sovelluksia oman työskentelyn sekä elinikäisen oppimisen tukena.

KM Teemu Valtosen väitöskirja tarkastelee tätä teemaa keskittyen yhteisölliseen oppimiseen tieto- ja viestintäteknologian avulla opettajien ja opiskelijoiden näkökulmista.

Lue lisää: An insight into collaborative learning with ICT: Teachers’ and students’ perspectives (pdf)

Muita Etäopetukseen liittyviä tutkimuksia

Lukio 2.0 (Suomen Lukiolaisten Liitto)
Selvitys lukion verkko-oppimisen koulutustarjonnan hyvistä käytänteistä Helsingin opetusvirastolle
Verkkokokousjärjestelmä alakoulun etäopetuksessa
A2-kielten etäopetus Turun opetustoimen VIRTA-hankkeessa oppilaiden ja opettajien kokemana