Etäopetuksen koordinointihanke

Etäopetuksen koordinointihanke EKO (hanke päättynyt kesäkuussa 2014)

 

 

Etäopetuksen koordinointihankkeen (EKO) tavoitteina oli

  • koota ja levittää etäopetuksen hyviä käytänteitä
  • kerätä etäopetuksen toimijat eläväksi verkostoksi
  • synnyttää erilaisia etäopetuksen toimintamalleja

Hankkeessa myös tutkittiin suomalaisen etäopetuksen yleisyyttä ja toteutusmalleja sekä eri tahojen suhtautumista etäopetukseen. Hanke alkoisyyskuussa 2010 ja se toimi kevään 2014 loppuun. Hanketta rahoitti pääosin Opetushallitus ja sitä koordinoi Turun Sivistystoimiala.

 

 

 

Koordinointihankkeen alaisuudessa toimineet Opetushallituksen rahoittamat etäopetushankkeet vuosina 2010-2014


AntiVirus+ – etäkoulunkäyntiä sairastapauksen sattuessa

Toteuttaja: Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Hankkeessa luodaan toimintamallit, joiden avulla voidaan varmistaa perusopetuksen toteutuminen ja koulunkäynnin jatkuminen, mikäli oppilas sairastuu ja joutuu olemaan pitkään poissa. Apuna käytetään tietoteknisten sovellusten avulla räätälöityä etäopetusta sekä sosiaalisen median työkaluja. AntiVirus-yksikköön kuuluu kolme iPad-tablettia: sekä oppilas, opettaja että koordinoiva erityisopettaja saavat oman laitteen. Tabletlaitteen avulla oppilas voi muun muassa seurata oppitunteja reaaliaikaisesti ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

» http://antivirushanke.blogspot.com
» Katso esitys (pdf)

Asiantuntijaverkosto 

Toteuttaja: Tampereen kaupunki

Asiantuntijaverkosto-hankkeessa on rakennettu verkkopalvelu, josta opettaja voi etsiä haluamansa alan asiantuntijan ja ottaa tähän yhteyttä. Sovittuna aikana asiantuntija tulee luokkaan virtuaalivierailulle ja kertoo tunnin aiheesta omasta näkökulmastaan sekä vastaa opiskelijoiden kysymyksiin.

» http://www.asiantuntijaverkosto.fi
» Katso esitys (pdf)

eOPPIASEMA

Toteuttaja: Tampereen kaupunki

Hankkeella halutaan hälventää koulujen fyysisen oppimisympäristön raja-aitoja digitaalisessa toimintaympäristössä, luoda opetuksellisia joustoja sekä jakaa opetusresursseja usean koulun kesken.

» http://eoppiasema.wordpress.com/
» Katso esitys (pdf)

eSKO – Etäopetus erityistilanteissa, sairaanakin selviää koulusta

Toteuttaja: Maskun kunta

Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa etäopetus yhdeksi mahdollisuudeksi turvata koulunkäynti pitkien poissaolojen aikana. Etäopetuksen avulla voidaan tarjota sairastuneelle oppilaalle keinoja, joiden avulla hän voi opiskella ja ylläpitää sosiaalisia suhteita ystäviinsä ja kotikouluunsa. Hankkeessa hyödynnetään uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa; laitteita, ohjelmia ja sosiaalista mediaa. Hanke informoi ja opastaa etäopetukseen soveltuvien välineiden käytössä mm. kaikkia Suomen sairaalakouluja.

» http://sairaanakinselviaakoulusta.wordpress.com
» Katso esitys (pdf)

Eteväksi

Toteuttaja: Raudaskylän kristillinen opisto

ETEVÄKSI – Etäopiskelun kehittäminen aikuisten perusopetuksessa on hanke, joka tavoittelee laajalta alueelta niitä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia, romaneja sekä maahanmuuttajia, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus.

» http://www.etevaksi.blogspot.com
» Katso esitys (pdf)

Etänä - aikuisten perusopetuksen etäopiskelumallin kehittäminen

Toteuttaja: Raudaskylän kristillinen opisto

ETÄNÄ -hankkeessa kehitetään aikuisten perusopetuksen etäopiskeluamallia.

» http://www.rauskinapop.blogspot.fi

ISOverstas

Toteuttaja: ISOverstas

ISOverstaan virtuaaliluokkapalvelut mahdollistavat samanaikaisopetuksen, oppituntitallenteiden käytön ja kokouspalvelut. Oppituntitallenteiden ja muiden media-tiedostojen tallennus- ja jakelupaikkana toimii ISOarkisto. Virtuaaliluokkapalveluja kehitetään ISOverstaan virtuaaliluokkahankkeessa, joka kuuluu Opetus-hallituksen rahoittamiin oppimisympäristö-hankkeisiin ja etäopetuksen koordinointi-hankkeeseen. Hankkeessa on mukana 49 lukiota.

» http://www.isoverstas.fi
» Katso esitys (pdf)

Kolin saaristohanke

Toteuttaja: Lieksan kaupunki

Hankkeella vahvistetaan, kehitetään ja monipuolistetaan Kolin ns. saaristoalueen opetustarjontaa, säilytetään opetuksen laadukkuus ja monipuolisuus.

 http://kolinsaaristohanke.blogspot.com/
» Katso esitys (pdf)

Kulkuri

Toteuttaja: Etäkoulu Kulkuri / Kansanvalistusseura

Kulkuri on Opetushallituksen ja Suomen Kulttuurirahaston tukema hanke, jossa luodaan ulkomailla asuville suomalaisille lapsille uutta, iloista verkkokoulua.

» http://www.peda.net/veraja/kulkuri/hankesivut
» Katso esitys (pdf)

LUMI – Minäkin haluan omaan kouluun!

Toteuttaja: Rovaniemen kaupunki

Oppilaita on sairauksien vuoksi joustavien opetusjärjestelyiden piirissä, eivätkä kotikäynnit näissä tilanteissa ole aina mahdollisia. Hankkeessa pyritään järjestä-mään kodin ja koulun välinen yhteydenpito uudella tavalla mm. tablet-laitteiden avulla. Oppimateriaalia kehitetään vuorovaikutteiseksi ja verkko-opetusta tuke-vaksi. Tavoitteena on, että luokkaopetuksesta poissa oleva oppilas saa yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet.

» http://lumihanke.blogspot.com
» Katso esitys (pdf)

SATULA – Sähköinen alusta tukena lapsen arjessa

Toteuttaja: Riihimäen kaupunki

Hankkeen tavoitteena on kehittää Riihimäen koulutoimen käyttämää Fronter-oppimisalustaa ja luoda tehostetun ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille sähköinen toimintaympäristö. Sähköinen alusta mahdollistaa esimerkiksi videoneuvottelut, oppimisen reaaliaikaisen tuen, henkilökohtaisten oppimistavoitteiden ja dokumenttien tallentamisen, etäopetuksen ja oppimistehtävien käytön. Yhteisen alustan käyttö lisää avoimuutta ja nopeuttaa päätöksentekoa – niin oppilas, huoltajat kuin muutkin toimijat käyttävät samaa kommunikointikanavaa.

» http://satulahanke.wordpress.com
» Katso esitys (pdf)

Tampereen VIRTA-hanke (päättynyt 31.12.2012)

Toteuttaja: Tampereen kaupunki

Hankkeen tavoitteena on luoda alueellinen video-opetuksen malli oppilaiden oman äidinkielen ja uskonnon tasavertaisten oppimismahdollisuuksien turvaamiseksi. Malli kehitetään sovellettavaksi myös muuhun opetukseen (esim. valinnaisaineet, valmistava opetus). Hankkeessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa, jolla pystytään tarjoamaan laadukasta oppimista pienillekin ryhmille.

» http://koulut.tampere.fi/hankkeet/virta/
» Katso esitys (Prezi)

Turun VIRTA-hanke

Toteuttaja: Turun kaupunki

Hanke tutkii, kehittää ja tukee etäopetusta erityisesti perusasteella. Hanke on ollut käynnistämässä mm. A2-kielten ja ortodoksiuskonnon etäopetusta Turussa. Lisäksi hankkeessa on hyödynnetty etäopetuksen mahdollisuuksia myös mm. sairaalaopetuksen tukena ja kielten etäkerhoissa.

» http://www.turku.fi/virta
» Katso esitys (pdf)

VIRMA - Virtuaalimatka maailman ympäri

Toteuttaja: Raahen kaupunki ja Vihannin kunta

Hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaiden tvt-taitoja tekemällä teknologiasta arkipäiväinen oppimisen väline. Oppimisympäristöä laajennetaan ulos luokkahuoneesta ja omasta lähialueesta etäopetuksen keinoin. Hankkeessa halutaan etäopetuksen avulla myös lisätä oppilaiden suvaitsevaisuutta ja tutustuttaa heidät eri kulttuureihin.

» http://virmahanke.wordpress.com
» Katso esitys (pdf)

Luettu 8244 kertaa Viimeksi muutettu perjantai, 07 marraskuu 2014