perjantai, 08 kesäkuu 2012

Etäväittely

Lisätietoa

  • Luokka-aste: alakoulu, yläkoulu, lukio
  • Oppilasryhmän koko: pieni ryhmä
  • Oppiaine: kieliaineet (äidinkieli ja vieraat kielet)
  • Vuorovaikutus: samanaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat, oppilas-oppilas)
  • Media: verkkokokousjärjestelmä

Kuvaus

Järjestetään joko lyhyempi etäväittelyjakso tai koko lukuvuoden kestävä etäväittelykurssi, jonka aikana kahden tai useamman eri koulun oppilaat väittelevät toisiaan vastaan.

Käytännön toteutus

Väittely kuuluu etenkin äidinkielen oppiainesisältöön. Monet opettajat ja oppilaat kuitenkin vierastavat sitä ja väittelyä harrastetaan verrattain vähän suomalaisissa kouluissa. Etäyhteyden kautta tapahtuva väittely tarjoaa mahdollisuuden haastaa oman koulun ulkopuolinen joukkue väittelyyn. Se lisää motivaatiota ja nostaa väittelyn tasoa. Jos opettaja ei koe väittelyn olevan vahvinta alaansa, voi hän saada tukea toisen koulun opettajasta. Etäyhteydenottoon voi käyttää monia erilaisia verkkokokousjärjestelmiä, kuten Skype tai Adobe Connect.

Aloittaa voi joukkueväittelyllä 3 vs. 3. oppilasta Tällöin oppilaat voivat tukea toisiaan väittelyn aikana. Eri väittelymuotoja on kehitetty monia, joten opettajan tulee valita niistä sopivin. Esim. Karl Popperin kehittelemä joukkueväittelymuoto on todettu toimivaksi etäväittelytilanteessa. Ohjeet tästä väittelymuodosta löytyvät internetistä.

Opettajan tulisi harjoituttaa valittua väittelymuotoa oppilaittensa kanssa etukäteen. Opettajat voivat yhdessä valita väittelyaiheen tai se voidaan arpoa useasta vaihtoehdosta. Hyviä väittelyaiheita voi etsiä internetistä, mutta suositeltavaa on, että aihe on riittävän helppo, jotta siitä syntyisi keskustelua.

Ennen varsinaista etäväittelyä tulee tehdä yhteyskokeilu koulujen välillä. Näin varmistetaan, että väittely pääsee alkamaan ajallaan ilman teknisiä murheita ja että kuvan ja äänen laatu on riittävän hyvällä tasolla. Samalla oppilaat näkevät vastustajansa ja kynnys väitellä madaltuu.

Etäväittelyn voi toteuttaa osana oppituntia tai erillisellä kurssilla. Väittelykieli voi olla myös englanti tai muu vieras kieli, sillä väitteleminen kehittää erityisesti kuuntelu- ja keskustelutaitoja.

Opetusmateriaali

Erityistä opetusmateriaalia ei tarvita. Äidinkielen oppikirjoista löytyy perustietoa väittelystä. Opettaja voi tutustua väittelyyn erilaisten teosten sekä internetistä löytyvien artikkelien avulla. Itse väittelyn aikana oppilaat tarvitsevat kynän ja paperia muistiinpanoja varten.

Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, kaiutin, mikrofoni

Sovellukset: verkkokokousjärjestelmä (esim. Skype, Google Hangout, Adobe Connect)

Oppilaan tarvitsema media

Sama kuin opettajalla, koska oppilaat ja opettaja toimivat samassa tilassa molemmassa päässä yhteyttä.

Erityistä huomioitavaa

Etäväittely sopii oppilaille, joiden opetussuunnitelmaan kuuluu väittely- ja viestintätaitojen kehittäminen. Aiempaa kokemusta väittelystä tai etäyhteydestä ei tarvita.

Etäväittely toimii parhaiten, jos molemmat osapuolet ovat valmistautuneet etukäteen. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaiden olisi hyvä harjoitella väittelemistä omalla oppitunnillaan ennen etäväittelyä. Tällöin oppilaat ovat valmiimpia väittelyyn ja kokemuksesta tulee mieluisampi. Opettajien tulee olla aktiivisesti yhteydessä esim. sähköpostin välityksellä ja sopia väittelyjärjestelyistä, kuten väittelymuoto, -aihe ja väittelyn ajankohta. Aikaerot tulee ottaa huomioon, jos haastetaan ulkomailla sijaitseva koulu.

Plussat ja miinukset

+ Oppilaiden motivaatio väitellä kasvaa

+ Oppilaiden viestintätaidot kehittyvät, sillä etäväittelyssä pitää käyttää ääntään selvemmin kuin luokkatilassa

+ Oppilaat tutustuvat uuteen kouluun ja uusiin oppilaisiin

+ Opettajat voivat jakaa omaa osaamistaan tai saada tukea omaan työhönsä

- Huono etäyhteys voi pilata hyvänkin väittelyn

- Toisen koulun opettajaa ja oppilaita voi joutua houkuttelemaan mukaan useammankin kerran

Muita ideoita tai toteutustapoja

Väittelyyn hyvin perehtynyt opettaja voi jakaa tietojaan ja taitojaan etänä. Hän voi tarjota toiselle koululle opetusjakson etäväittelystä. Tälloin opetukseen voi osallistua myös suurempi luokka. Opettaja ohjaa luokkaa etänä ja kertoo heille perustietoja väittelystä sekä yhdestä väittelymuodosta. Tämän jälkeen hän voi antaa harjoitustehtäviä luokalle, joka jaetaan pienryhmiin. Luokan oma opettaja on avustamassa luokassa. Pienryhmätyöskentelyn jälkeen tehdään yhteenveto harjoituksesta ja voidaan edetä luokassa tapahtuvaan joukkueväittelyyn. Etäopettaja toimii väittelyn vetäjänä ja palautteenantajana.

Etäopetuksen jälkeen voidaan edetä etäväittelyyn, jolloin koulujen oppilaat haastavat toisensa. Luokasta voidaan valita esim. kolmen hengen edustusjoukkue ja muu osa luokasta on yleisönä.

Etäväittelyturnauksen järjestäminen voisi sopia kurssin tai jakson loppuun. Turnausjärjestelyistä tulee sopia osallistuvien koulujen kesken. Mukaan voi pyytää myös koulun ulkopuoliset tuomarit, jos etäyhteys sen sallii.

Luettu 3150 kertaa Viimeksi muutettu maanantai, 19 elokuu 2013