perjantai, 08 kesäkuu 2012

Kielten samanaikainen luokka- ja etäopetus

Lisätietoa

  • Luokka-aste: yläkoulu, lukio, aikuisopiskelijat
  • Oppilasryhmän koko: pieni tai keskikokoinen ryhmä
  • Oppiaine: vieraat kielet
  • Vuorovaikutus: saman- ja eriaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat, oppilas-oppilas)
  • Media: verkkokokousjärjestelmä, oppimisalusta, dokumenttikamera, tallenteet, sähköposti, yhteisöt, blogit

Kuvaus

Opettajalla on vieraan kielen kurssi, jolla on mukana oppilaita sekä luokassa että ympäri maakuntaa. Luokassa on 12 oppilasta, virtuaaliluokassa 10 useasta eri etäkoulusta. Malli soveltuu kielten ja muidenkin aineiden etäopetukseen.

Käytännön toteutus

Oppitunnit pidetään iLinc-verkkokokousjärjestelmän kautta siten, että lähettävän koulun opettajalla on opiskelijoita luokassa ja opettaja on yksin kirjautuneena verkkokokousjärjestelmään. Etäkouluilla olevat opiskelijat ovat kaikki erikseen kirjautuneina virtuaaliseen luokkahuoneeseen. Opettaja näkee kaikki paikalla olevat etäopiskelijat. Hän voi antaa heille puheenvuoroja sekä jakaa heidät työskentelemään pareittain tai pienemmissä ryhmissä. Etäopiskelijat näkevät toisensa ja opettajan ruudulta. Luokassa olevat opiskelijat tekevät paritöitä keskenään tai etäopiskelijoiden kanssa.

Opettaja on verkkokokousjärjestelmän kautta yhteydessä samanaikaisesti koko ryhmään. Tarvittaessa yhteys yksittäiseen opiskelijaan hoidetaan ääniyhteydellä ja chatin avulla. Videoyhteys olisi suotavaa esim. ääntämistä harjoiteltaessa. Opettaja käyttää tunnin aikana monipuolisesti pari- ja ryhmätehtäviä. Opiskelijat tekevät pari- ja ryhmätehtäviä vaihtelevasti oman lähiryhmänsä oppilaiden kesken sekä videoyhteyden avulla toisen koulun opiskelijoiden kanssa. iLinc-ohjelmassa opettaja voi määritellä ja vaihdella parien sekä ryhmien kokoonpanoja. Ryhmäjako on helppo tehdä monestikin saman tunnin aikana.

Oppimisalusta, Moodle, toimii koko toiminnan runkona. Opettaja määrittelee sinne jokaisen tunnin ohjelman ja hän lisää sinne tunneilla tarvittavan materiaalin. Kaikki oppitunnit nauhoitetaan, jolloin opiskelijat voivat kuunnella tunteja myös myöhemmin. Oppimisalustalta löytyvät opiskelua helpottava opiskelijanmateriaali. Kielissä tämä merkitsee tekstien suomennoksia, sanasto-, luetunymmärtämis-, kuuntelu- ja kielioppiharjoituksia. Opiskelija voi palauttaa oppimisalustan kautta omat kirjoitelmat, joita opettaja kommentoi. Opiskelujen myötä opiskelijalle kasvaa oma henkilökohtainen, virtuaalinen oppimiskansio.

Oppimisalustalta löytyy kuvia, jotka liittyvät käsiteltäviin aiheisiin. Kuvat ovat joko opettajan ottamia tai verkosta laillisesti ladattuja. Opettaja linkittää ajankohtaisia linkkejä, youtube-videoita sekä blogeja oppimisalustaan tai ryhmän suljettuun Facebook-ryhmään. Opiskelijoille voi laatia kyselyjä opiskelun sujumisesta ja näin vaikeisiin asioihin voidaan vielä tarvittaessa palata. Alustalta löytyvät tehtävien ratkaisut sekä kappale- tai aihekohtaiset sanakokeet, joita opiskelijat voivat harjoitella niin paljon kuin haluavat.

Kokeet järjestetään joustavasti siten, että opiskelijat kerkeävät rauhassa niihin lukemaan. Kokeet voivat olla joko perinteisiä paperiversioita tai oppimisalustalla suoritettavia sähköisiä versioita. Kaikilla on mahdollisuus tukiopetukseen joko Skypen tai verkkokokousjärjestelmän avulla. Opiskelijat voivat aina olla halutessaan yhteydessä opettajaan sähköpostin, wilman, oppimisympäristön tai tekstiviestien avulla.

Opetusmateriaalit

Opettajalla ja opiskelijoilla on käytössään oppikirja. Opettaja etsii netistä lisämateriaalia opiskelun tueksi. Hän linkittää löytämänsä materiaalin oppimisalustalle. Opettaja laatii oppimistehtäviä ryhmän tarpeiden mukaan.

Opettaja välittää oppimateriaalia oppilaille verkkokokousjärjestelmän kautta (dokumenttikameran kuva, chat, tiedostojen jakaminen) ja oppimisalustalla. Opettaja kannustaa opiskelijoita kuuntelemaan oppikirjan mp3-tiedostoja, musiikkia sekä nettiradioita myös vapaa-ajalla.

Puheharjoitusten lisäksi opiskelijat voivat harjoitella yhdessä kirjoittamista Tieke ry:n Etherpad-palvelulla, joka on avoimen lähdekoodin webpohjainen tekstieditori. Käyttäjät voivat työskennellä reaaliaikaisesti yhdessä ja kirjoittaa esim. yhteistä ainetta tai muuta tekstiä. Jokaisen kirjoittajan teksti näkyy erivärisenä. Tekstiä on helppoa muokata ja eri versiot dokumentoidaan aina eri tiedostoiksi. Yhdessä kirjoittaminen ja esitystavan pohtiminen tuo mielekkyyttä yhdessä oppimiseen ja hioo ryhmää entisestään yhteen.

Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, kaiutin, mikrofoni, dokumenttikamera

Sovellukset: verkkokokousjärjestelmä, oppimisalusta, Skype, sosiaalinen media

Oppilaan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, kaiutin, mikrofoni

Sovellukset: verkkokokousjärjestelmä, oppimisalusta, Skype, sosiaalinen media

Erityistä huomioitavaa

Kontaktiopetuksessa olevat opiskelijat ovat suhtautuneet ymmärtävästi pieniin teknisiin haasteisiin ja opettajan kokemuksen myötä samanaikainen etäopetus ei ole tavallista luokkaopetusta merkitsevästi hitaampaa. Ryhmäkoon kasvaessa opiskelijoiden ohjaaminen vaatii enemmän aikaa opettajalta.

Malli vaatii opiskelijalta tavallista suurempaa sitoutumista ja vastuunottoa opiskelusta. Hänen tulee rohkeasti kertoa ja jäsentää opiskeluaan, jotta hän omaksuu opiskeltavat asiat muun ryhmän tahdissa. Tunnit voivat myös mennä päällekkäin muiden opintojen tai koulukuljetusten kanssa, mikä edellyttää tuntien myöhempää kuuntelua. Etäkoulun tulee varmistaa rauhallinen opiskeluympäristö, jotta etäopiskelija kykenee tekemään muun ryhmän mukana kuuntelu- ja ääntämisharjoitukset.

Opiskelijalla tulee olla valmiudet tehdä ryhmä- ja paritöitä ennakkoluulottomasti kaikkien ryhmän jäsenten kanssa. Jotta opiskelusta tulee henkilökohtaisempaa, tulee kaikkien osallistujien kuvat näkyä kaikille virtuaaliluokan ja oppimisympäristön käyttäjille. Ryhmän sitouttaminen on hyvin tärkeää ja toivon, että kaikki opiskelijat voisivat tavata toisensa ainakin opiskelujen alussa sekä mielellään kerran opiskeltavan kurssin aikana. Lähitapaamisen jälkeen olisi luontevampaa jatkaa yhteistä opiskelua, koska ryhmän jäsenet ovat tutustuneet toisiinsa, jolloin tuttujen kesken työnteko on luontevampaa.

Kommunikaatio on tärkeää kieltenopiskelussa ja tuntityöskentelymuotojen tulee tukea sitä. Kirjalliset tehtävät tehdään kotona ja tunneilla kieltä käytetään mahdollisimman monipuolisesti. Opiskelija voi sanat opiskeltuaan tehdä sanakokeen verkkoympäristössä, jolloin se ei vie yhteistä tuntiaikaa. Näin ollen opiskelijan tulee myös rohkeasti kokeilla uusia, sähköisiä koe- ja testausmuotoja. Etäkoulujen on hyvä keskustella oma kantansa niitä kohtaan, ettei käy niin, etteivät etäkoulut hyväksy sähköisiä koemuotoja.

Plussat ja miinukset

+ mahdollistaa (kielten)opiskelun nykyistä paremmin kaikille kiinnostuneille

+ toimii yläkoulussa, lukiossa, aikuisopiskelussa

+ opiskelijan vastuunotto omasta, aktiivisesta opiskelusta

+ opettaja on tiiviissä kontaktissa kaikkien opiskelijoiden kanssa, koska hän tuntien lisäksi seuraa työskentelyä oppimisympäristössä antaen kannustusta ja palautetta. Oppilaantuntemus paranee.

+ mahdollistaa tukiopetuksen tarpeen mukaan

+ opiskelija voi palata vaikeisiin asioihin nauhoitteiden avulla

+ kieli elää tässä ja nyt virtuaalimaailman keinoin

+ opiskelijat rohkaistuvat vaikuttamaan omaan opiskeluunsa. He antavat mielellään omia linkki- ja videovinkkejä.

- kielteiset asenteet etäopetusta kohtaan

- etäopiskelijan on vaikeaa keskittyä, jos hänelle ei ole varattu omaa rauhallista työskentelytilaa. Tällöin hän jättää esim. tärkeät mallin mukaan toistamiset pois.

- vaatii opettajalta aikaa antaa palautetta ja kehittää oppimisalustaa

- sähköisten kokeiden laatiminen ja kehittäminen vie aikaa

- yläkoulussa opiskelijoiden tuntityöskentelyä on hyvä valvoa, esim. kouluavustaja luokassa

Muita ideoita tai toteutustapoja

Kaikki opiskelijat ovat kirjautuneena virtuaaliluokkaan, jolloin keskustelu kaikkien ryhmän jäsenten kanssa on luontevampaa. Ryhmä voisi kokoontua esim. kerran syksyllä ja keväällä, jolloin ryhmän sitoutuminen olisi vahvempaa. Yhteinen opiskelu-urakka voisi huipentua yhteiseen matkaan, jossa opiskeltuja asioita voisi testata käytännössä.

Malli soveltuu myös yleisopetukseen. Vaikeimmat opittavat kohdat voisi myös videoida. Yhteisellä keskustelualustalla voi pohtia asioita yhdessä ennen kuin opettaja ne selittää. Opiskelijat voivat myös itse osallistua lisämateriaalin hankintaan, jolloin opiskelu tulee lähemmäs opiskelijoiden omaa maailmaa.

Luettu 3238 kertaa Viimeksi muutettu torstai, 16 toukokuu 2013