perjantai, 08 kesäkuu 2012

Etäopetusta Suomesta ulkomaille verkkokurssin avulla

Lisätietoa

  • Luokka-aste: alakoulu
  • Oppilasryhmän koko: keskikokoinen ryhmä (10-20 oppilasta)
  • Oppiaine: reaaliaineet (äidinkieli ja kirjallisuus)
  • Vuorovaikutus: eriaikainen (opettaja-oppilas/oppilaat, oppilas-oppilas)
  • Media: oppimisalusta, sähköposti, Youtube, videotallenteet

Kuvaus

Kyseessä on ulkosuomalaisten alakoululaisten etäkoulu (verkkokurssi), johon osallistuu oppilaita eri puolilta maailmaa.

Käytännön toteutus

Verkkokoulun opiskelijat asuvat eri puolilla maailmaa. Oppilaat tekevät verkkokurssin kuukausitehtävät heille sopivana ajankohtana normaalin koulunkäyntinsä lisäksi. Lähitapaaminen tai kaikki oppilaat sisältävä samanaikaisopetus ei ole mahdollista eri aikavyöhykkeiden vuoksi.

Opettaja lähettää lukuvuoden alkaessa lukuvuosisuunnitelman ja opiskeluohjeet jokaiselle kurssilaiselle ja heidän vanhemmilleen sähköpostitse. Jokainen kurssilainen saa käyttöönsä tunnukset, joilla pääsee verkkokurssin sivuille. Henkilökohtaisella salasanalla oppilas pääsee hallinnoimaan omaa sivuaan, jota hyödynnetään opiskelussa ja jota kukin oppilas voi muokata mieleisekseen.

Kurssitehtävät Opettaja on tehnyt kuukausitehtävät vuosikurssin sivuille. Yhden kuukauden aikana tehtäviä saattaa olla esimerkiksi 10 ja niiden sisältö on monipuolista. Kaikki kuukausitehtävät on pyritty tekemään samalla logiikalla. Kuukausitehtävät pitävät sisällään esimerkiksi seuraavanlaiset tehtävät.

Blogitehtävät:

Opettaja perustaa verkkokurssilaisille yhteisen blogin Pedanetin Veräjän työkaluilla (blogimoduuli). Blogi on opettajan hallinnoima. Oppilas saa ohjeet tehtäviin joko verkkokurssinsa kuukausitehtävistä tai suoraan blogin etusivulta. Oppilas kirjoittaa ohjeiden mukaan kirjoitelman, kirja-arvostelun, lukupäiväkirjan, haastattelun, mielipidekirjoituksen tms. ja piirtää tai ottaa siihen liittyvän kuvan. Hän lähettää kirjoitustehtävänsä opettajalle sähköpostitse ja laittaa piirustuksensa/ kuvan kuvatiedostona opettajan sähköpostiin. Opettaja arvostelee kirjoitelman sisällön ja oikeakielisyyden sekä pyytää oppilasta tekemään tarvittavat korjaukset tekstiin. Opettaja julkaisee valmiin tekstin ja piirustuksen kurssin yhteisessä blogissa oppilaan nimellä.

Jokainen oppilas voi kommentoida toistensa kirjoitelmia vapaasti. Toisinaan oppilaat saavat tehtäväkseen käydä lukemassa kurssikaverinsa kirjoitelman ja tehdä siitä yksityiskohtaisen palautteen. Palautteen malli voi esimerkiksi olla opettajan laatima lomake, joka on kuukausitehtävissä. Tällöin palautteet tulevat automaattisesti opettajan sähköpostiin, joka lähettää palautteen edelleen kirjoitelman tekijälle sekä liittää palautteen kirjoitelman yhteyteen blogiin.

Keskustelutehtävät:

Opettaja lisää kuukausitehtäviin keskustelumoduulin sekä keskusteluaiheen. Yksi kuukausitehtävistä on osallistua keskusteluun. Keskusteluaiheet liittyvät kuukauden teemaan (tietokonepelit, kotityöt, lukeminen jne.), vuodenaikoihin tai esimerkiksi ulkosuomalaisuuden ilmiöihin.

Luetun ymmärtämisen tehtävät:

Luetun ymmärtämisen tehtäviin tarvitaan oppikirjaa. Oppilas lukee itsenäisesti opiskeltavan tekstin kirjasta tai kuuntelee sen esimerkiksi äänitiedostona. Opettaja on kirjoittanut ohjeet luettavasta tekstistä kuukauden tehtäväsivulle ja tehnyt tekstistä luetun ymmärtämisen kysymyksiä joko oppikirjan kysymysten pohjalta tai keksinyt ne itse. Tehtävät ovat esimerkiksi monivalinta- tai vapaasti vastattavia tehtäviä. Pedanet ohjaa vastaukset automaattisesti opettajan sähköpostiin. Opettaja arvostelee vastaukset ja lähettää arvosanan oppilaan sähköpostiin.

Kielioppi/ teoriatehtävät:

Kielioppi/ teoria-asiat löytyvät tiivistettynä kuukausisivun "Tietonurkasta" tai esimerkiksi Voki-animaatiohahmon/ opettajan selostamana (video tai äänitiedosto). Kieliopissa opiskellaan suomen kielen kielioppia, mutta jossakin kuussa kieliopin tilalla saattaa olla esimerkiksi teoriaa kertomuksen rakenteesta ja juonesta. Asian opiskeltuaan oppilas tekee opettajan laatimia kielioppitehtäviä tai Pedanet-sivuston kielioppitehtäviä (opettajan valitsemat), tai esimerkiksi harjoituksia Perunakellari-sivustolta netistä. Tehtävien vastaukset tulevat opettajan sähköpostiin tai opettaja pyytää oppilasta kuittaamaan esimerkiksi Perunakellarin tehtävät lähettämällä tuloksensa erikseen opettajan sähköpostiin.

Koe

Joka kuukauden lopussa ei ole koetta. Koe on kuukausitehtävissä yleensä silloin, kun opiskeltavat asiat ovat koskeneet kielioppia (noin viisi koetta yhdeksän opiskelukuukauden aikana). Kuukauden koe koskee yleensä opittua kielioppiasiaa tai voi olla vaihtoehtoisesti luetun tai kuullun ymmärtämisen koe. Kokeessa saa käyttää apuna oppikirjaa tai muuta opiskelumateriaalia, koska vapaa-ajalla tapahtuvassa etäopiskelussa uusien asioiden omaksuminen on huomattavasti hitaampaa kuin lähiopiskelussa tai kokopäiväisessä koulussa.

Arviointi

Kuukauden arviointi koskee sekä tehtävien sisältöä että teknistä toimivuutta ja opiskelijan oppimia asioita. Arviointi antaa arvokasta palautetta opettajalle tehtävien sisällöstä ja toimivuudesta sekä oppilaiden kokemuksista tehtävien parissa.

Muita kuukausitehtäviä

Muita mahdollisia kuukausitehtäviä voivat olla esimerkiksi oppilaalle tehtäväksi annettu äänitetty tai videoitu puhe, sarjakuvan piirtäminen tai Youtube-videon katseleminen ja siihen liittyvä tehtävä.

Osa kuukausitehtävistä saattaa koskea oppilaan omia sivuja siten, että hän käy joko muokkaamassa sivujaan tai tallentamassa sinne tehtäviään. Opettaja pitää myös kirjaa oppilaan suorituksista, ja suoritusotteet ovat nähtävissä omien sivujen yhteydessä. Näin vanhemmatkin pysyvät ajan tasalla lapsensa suorituksista ja mahdolliset epäselvyydet tehtävien tallentumisessa/ perille saapumisessa tulee selvitettyä nopeasti.

Opetusmateriaalit

Etäkoulun verkkokurssilla on käytössä yhteinen äidinkielen oppikirja. Osa blogitehtävistä pohjautuu oppikirjan aihepiireihin tai ohjeisiin, osa on opettajan tekemää. Välillä ohjeet saattavat tulla opettajan tai esimerkiksi Voki-animaatiohahmon selostamana.

Opettajan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu kone, videokuvauksen mahdollistava laite (kännykkä, digikamera yms.)

Sovellukset: internet selain, Pedanet-verkko, Youtube, Adobe Flash, kuvankäsittelyohjelma (esimerkiksi Fireworks, Gimp, Picasa)

Oppilaan tarvitsema media

Laitteistot: verkkoyhteydellä varustettu kone

Sovellukset: internet selain, Pedanet-verkko, Youtube, Adobe Flash

Erityistä huomioitavaa

Kuukausitehtävät on tarkoitettu tehtäväksi kyseisen kuukauden aikana ja uudet kuukausitehtävät tulevat näkyviin vasta kuukauden alkaessa. Ulkosuomalaiset etäkoululaiset tekevät lähes kaikki suomen kielen opintonsa vapaa-ajallaan ja osa heistä saattaa tehdä tehtäviä monta kuukautta jälkikäteen tai ylipäätään valikoidusti vapaa-aikansa puitteissa. Näin ollen kaikki tehtävät täytyy suunnitella joustavalla aikataululla toteutettaviksi, eikä oletuksena voi olla, että kaikki kuukausitehtävät ovat suoritettu kuukauden loppuessa. Toisin sanoen oppilailla on aikaa tehdä tehtäviä koko lukuvuoden ajan.

Kuukausitehtävien kokonaismäärä saattaa vaihdella. Tehtävien arvosanat toimivat osana lukuvuositodistusta. Oppilaiden arvioimisen kriteerit ovat matalammat kuin kokopäiväisessä perusopetuksessa, koska oppilaat tekevät yleensä verkko-opintojaan vapaaehtoisesti normaalin koulunkäyntinsä lisäksi.

Opiskelu verkkokoulussa on verkkokoulun sisäistä, ei julkista. Suurin osa tehtävistä on täysin yksityisiä eli vastaukset tulevat vain opettajan nähtäväksi (sähköpostitse), kun taas esimerkiksi blogitehtävät ovat kaikkien kurssilaisten nähtävinä yhteisesti. Oppilaita rohkaistaan verkkokoulun sisäiseen avoimuuteen eli julkaisemaan omia kuviaan ja tuotoksiaan toisten verkkokoululaisten nähtäväksi. Viime kädessä oppilas päättää yksityisyydentarpeestaan kuitenkin itse.

Plussat ja miinukset

+ Opiskelu verkkokurssilla vertaisryhmän parissa luo opiskelijoihin yhteishenkeä ja motivoi heitä opiskelemaan.

+ Julkinen blogi motivoi opiskelijoita panostamaan omiin tuotoksiinsa.

+ Kurssilaisten keskinäinen vuorovaikutus (keskustelut, keskinäiset palautteet) lisää opiskelumotivaatiota ja opettaa palautteen antamista ja arviointia

+ Sopiva kuukausitehtävien määrä ja monipuoliset tehtävät toimivat parhaimmillaan erinomaisesti tavoitteiden saavuttamisessa: suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelussa ja oppimisessa.

+ Rohkaiseva ja kannustava, nopeasti saatu palaute opettajalta innostaa oppilaita.¨

- Ulkosuomalaisilla oppilailla on usein pitkät koulupäivät ja paljon harrastuksia, joten suomen kielen opiskelulle ei löydy aina riittävästi aikaa.

- Oppilaat saattavat tarvita melko paljon aikuisen ohjausta tullakseen tutuksi oppimisalustan ja tehtävälogiikan kanssa.

- Osalle oppilaista tehtävien (erityisesti kirjoitelmien) tekeminen on hyvin hidasta ja työlästä, koska suomen kieli ei ole heidän ainoa käyttökielensä. Näiden oppilaiden motivoiminen on haasteellista.

Luettu 2820 kertaa Viimeksi muutettu torstai, 17 lokakuu 2013