perjantai, 08 kesäkuu 2012

Monimuotoista etäopetusta lukiossa

Lisätietoa

  • Luokka-aste: lukio
  • Oppilasryhmän koko: keskikokoinen ryhmä (10-20)
  • Oppiaine: pienuskonto (islam)
  • Vuorovaikutus: samanaikainen (opettaja – oppilas/oppilaat, oppilas – oppilas) eriaikainen (opettaja – oppilas/oppilaat)
  • Media: verkkokokousjärjestelmä, videotallenteet, oppimisalusta

Kuvaus

Kyseessä on islaminuskonnon pakollinen kurssi, johon osallistuu oppilaita neljästä eri koulusta.

Käytännön toteutus

Kurssi suoritetaan pääosin verkossa käyttäen oppimisalustaa (esim. Moodle). Oppimisalustasta löytyvät ohjeet kurssin suorittamiseksi, kurssimateriaali ja kurssin aikana suoritettavat tehtävät, jotka myös palautetaan opettajalle oppimisalustan kautta. Kurssin alussa pidetään kaksi lähitapaamista, joiden aikana opettaja ohjeistaa oppimisalustan ja verkkokokousjärjestelmän käyttöä sekä kertoo kurssin sisällöstä ja suoritustavoista.

Verkkokokousjärjestelmän kautta järjestettävillä reaaliaikaisilla luennoilla oppilaat voivat olla yhteydessä opettajaan ja muihin oppilaisiin ohjelman chat-toiminnon avulla. Suulliset esitelmät oppilaat esittävät käyttäen ääni- ja kuvayhteyttä. Muu yhteydenpito, esim. kurssiin liittyvät käytännönkysymykset, hoidetaan oppimisalustaan luodun keskustelualustan välityksellä.

Kurssitehtävät Kurssin sisältö on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee islamin uskontohistoriaa. Oppilaat kuuntelevat itsenäisesti oppimisalustalla siihen liittyvät videotallenteet, jotka opettaja on nauhoittanut Adobe Connect -ohjelman avulla, ja lukevat tallenteisiin liittyvät oheistekstit. Kurssin lopussa osiosta järjestetään kurssikoe. Toinen osa käsittelee islamin pääsuuntauksia. Oppilaat osallistuvat verkkokokousjärjestelmän kautta kahdelle reaaliaikaiselle luennolle ja tekevät niihin liittyvät pikkutehtävät. Aikaa tehtävien palauttamiseen on varattu kaksi päivää kunkin luennon jälkeen. Kolmas osa käsittelee islamia nykyajan maailmassa sekä islamin ja muiden uskontojen välistä vuoropuhelua. Oppilaat tutustuvat pareittain islamin esiintymiseen yhdessä opettajan aiheeksi antamassa maassa ja kirjoittavat siitä esseen, joka palautetaan kirjallisena opettajalle. Esseen pohjalta oppilaat laativat suullisen esityksen, joka esitetään verkkokokousjärjestelmän avulla muille oppilaille.

Arviointi Kurssikoe järjestetään kurssin lopussa keskitetysti yhdessä koulussa, johon kaikki oppilaat saapuvat.

Opetusmateriaalit

Kurssilla ei ole käytössä oppikirjaa. Opettaja on koonnut oppimisalustaan eri lähteistä peräisin olevia oheistekstejä kokeeseen luettavaksi. Opettajan itse tuottama materiaali koostuu videotallenteista sekä Power Point –tiedostoista, joita opettaja jakaa oppimisalustan kautta.

Opettajan tarvitsema media

Laitteisto: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, kaiutin, mikrofoni

Sovellukset: verkkokokousjärjestelmä, oppimisalusta

Oppilaan tarvitsema media

Laitteisto: verkkoyhteydellä varustettu tietokone, nettikamera, kaiutin, mikrofoni

Sovellukset: verkkokokousjärjestelmä, oppimisalusta

Erityistä huomioitavaa

Itsenäisen luonteensa vuoksi kurssi vaatii oppilailta tavallistakin suurempaa vastuunottoa omasta opiskelusta. Lisäksi oppimisalustan ja verkkokokousjärjestelmän käyttö on lukiolaisillekin yllättävän vierasta. Näiden haasteiden vuoksi tämän tyyppinen kurssi ei välttämättä sovellu heti ensimmäisen lukio vuoden syyslukukaudelle, jolloin oppilailla riittää muutenkin opettelua lukio-opiskeluun sopeutumiseen.

Plussat ja miinukset

+ Opetusta saadaan järjestettyä kouluihin pienellekin oppilasryhmälle.

+ Oppilaiden siirtymiseen koulusta toiseen ei kulu turhaa aikaa.

+ Kurssi ei ole paikkaan sidoksissa, joten sille voi osallistua oppilaita useasta eri koulusta tai

eri paikkakunnilta.

- Kouluilla on menossa samaan aikaan muita pakollisia kursseja, jotka myös vaativat oppilaiden läsnäoloa.

- Oppilaiden mahdollisten poissaolojen kontrollointi etäluennoilta on hankalaa. Minkä verran tämän tyyppiseltä kurssilta voi olla pois?

- Tekniset vaikeudet, esim. verkkoyhteyden katkokset ja kuuluvuusongelmat verkkokokousjärjestelmässä.

Muita ideoita tai toteutustapoja

Kurssi voidaan toteuttaa myös ilman lähitapaamisia, joten sen avulla opetusta saadaan laajennettua myös paikkakunnille, joilla kyseisen oppiaineen opetusta ei välttämättä muuten olisi saatavilla. Samankaltainen toteutus toimii myös muiden pienuskontojen opetuksessa.

Luettu 2432 kertaa Viimeksi muutettu perjantai, 17 toukokuu 2013